Hudcan­cer ökar i Hal­land

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

Just nu på­går hudcan­cer­vec­kan för att upp­märk­sam­ma folk på det väx­an­de pro­ble­met. I Hal­land är hudcan­cer ex­tra van­ligt, men nå­gon gi­ven för­kla­ring finns in­te.

För fy­ra år se­dan sked­de en se­rie in­brott rum i Hal­land av två gär­nings­män. Nu döms den and­ra man­nen, en 22-åring, för grov stöld, stöld och för­sök till grov stöld.

En april­dag 2013 blev flera vil­lor i Hal­land ut­sat­ta för in­brott. Det bör­ja­de i Halmstad, via Slö­inge, Fal­ken­berg, Lån­gås och av­slu­ta­des till sist i Fril­le­sås. I an­slut­ning till de sista två in­brot­ten i Fril­le­sås upp­täck­tes två män av ett vitt­ne. Den ena man­nen kun­de gri­pas på plats men den and­ra lyc­ka­des fly från po­li­sen.

MAN­NEN SOM GREPS döm­des till två års fäng­el­se. Nu har även den fly­en­de 22-åring­en hit­tats och på ons­da­gen döm­des han till fäng­el­se för grov stöld vid fy­ra till­fäl­len samt stöld och för­sök till stöld.

22-åring­en kan kny­tas till stöl­den i Fal­ken­berg då man fun­nit blod­spår som mat­char hans DNA. Han er­kän­ner ock­så det brot­tet. Där­e­mot för­ne­kar han till de and­ra in­brot­ten. Han me­nar att det var två and­ra per­so­ner som stod för dem. Men flera be­vis bin­der 22-åring­en till brotts­plat­ser­na. Bland an­nat ett par hands­kar och sko­av­tryck.

Då stöl­der­na sked­de var han 18 år, vil­ket gör att han får ett lind­ri­ga­re straff - 13 må­na­der. Dess­utom sker en re­duk­tion med två må­na­der på grund av sen lag­fö­ring

TO­TALT LYC­KA­DES MÄNNEN stjä­la kon­tan­ter och fram­för allt smyc­ken till ett vär­de av drygt 213 000 kro­nor. Tings­rät­ten gör be­döm­ning­en att gär­ning­ar­nas sam­la­de straff­vär­de mot­sva­rar fäng­el­se i två år. Man­nen fö­re­kom­mer i be­last­nings­re­gist­ret där han i feb­ru­a­ri 2017 döm­des till grov stöld och fäng­el­se i åt­ta må­na­der, ett straff han re­dan sit­ter av.

Då stöl­der­na sked­de var han 18 år, vil­ket gör att han får ett lind­ri­ga­re straff - 13 må­na­der. Dess­utom sker en re­duk­tion med två må­na­der på grund av sen lag­fö­ring.

MED HÄN­SYN TILL den så kal­la­de aspe­ra­tions­prin­ci­pen be­stäms fäng­el­se­straf­fets längd till sex må­na­der. Tings­rät­ten mo­ti­ve­rar det på föl­jan­de sätt: ”Det brott han se­nast dömts för har be­gåtts ef­ter att han fyllt 21 år, var­för det brot­tet skul­le ha haft en på­ver­kan på straff­mät­nings­vär­det om tings­rät­ten ha­de dömt för all gär­ning­ar­na sam­ti­digt”.

Man­nen ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd på to­talt 122 000 kro­nor och han ut­vi­sas från Sve­ri­ge och för­bjuds att åter­vän­da fö­re 2022.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.