Se till att sna­rast stop­pa det ill­ma­ri­ga vinst­för­bu­det

Hallands Nyheter - - Ledare - Riks­dags­le­da­mot (C) OLA JO­HANS­SON

Hal­land nämn­des flera gång­er när par­ti­le­dar­na drab­ba­de sam­man i Agen­da. Det var när vår­den dis­ku­te­ra­des som An­nie Lööf (C) fram­höll oss som den re­gi­on där kö­er­na är kor­tast. Det är en po­si­tion som in­te upp­nåtts ge­nom slum­pen, in­te hel­ler be­ror det på att vi är fris­ka­re.

SJÄLV­KLART finns för­bätt­rings­po­ten­ti­al, men gi­vet vå­ra för­ut­sätt­ning­ar är det ett väl­för­tjänt om­näm­nan­de i ett fint sam­man­hang. Frågan från re­gi­onrå­det Ste­fan Bengts­son (C) till S i lä­net är be­rät­ti­gad: ”Vil­ka vård­cen­tra­ler kom­mer läg­gas ner i Hal­land om Il­mar Ree­pa­lus för­slag om vinst­be­gräns­ning­ar hos vård­fö­re­ta­gen ge­nom­förs?” Det­ta se­dan S-di­strik­tet i Hal­land på sin kon­gress dri­vit ige­nom ett to­talt vinst­för­bud?

Vår­den ska upp­le­vas till­gäng­lig bå­de geo­gra­fiskt och tids­mäs­sigt. Har man som jag upp­levt hur det är att ge­nom­fö­ra en för­loss­ning på en park­bänk så vet man att det även i stor­sta­den kan ta tid för am­bu­lan­sen. Det är in­te vid de enk­la föds­lar­na, ut­an när det upp­står kom­pli­ka­tio­ner, vi be­hö­ver för­loss­nings­per­so­nal nä­ra.

Klyv­ning­en finns mel­lan stor­stä­der och lands­bygd och mel­lan de som har jobb och de som står ut­an­för. Jag som egent­li­gen job­bar med bo­stads­frå­gor ser vil­ket slö­se­ri det är när yr­kes­kun­ni­ga snic­ka­re får bä­ra fram ma­te­ri­al och stä­da un­dan på ett byg­ge.

Enkla­re jobb är en möj­lig­het, in­te ba­ra att få fler i ar­be­te, ut­an ock­så att få me­ra gjort när

kom­pe­tens och yr­kes­kun­skap an­vänds rätt. Vård­per­so­nal gör sitt yt­ters­ta men är i stort be­hov av så­väl fler kol­le­gor som av­last­ning med upp­gif­ter som in­te i li­ka hög grad krä­ver en spe­ci­fik ut­bild­ning.

GE­NOM ATT öpp­na upp för män­ni­skor med kor­ta­re el­ler ing­en ut­bild­ning alls, kan sjuk­vår­den av­las­ta, pri­märt un­der­skö­ters­kor­na, när en yr­kes­ka­te­go­ri som ti­di­ga­re gick un­der ti­teln vård­bi­trä­den får ut­fö­ra så­da­na enkla­re syss­lor som lig­ger ut­an­för den rent me­di­cins­ka vår­den.

Till­gång­en till vård skil­jer sig åt i oli­ka de­lar av Sve­ri­ge. Många vård­cen­tra­ler, in­te minst i nor­ra Sve­ri­ge, har un­der lång tid sak­nat fast lä­ka­re. C:s vård­mil­jard går oav­kor­tat till att öka till­gäng­lig­he­ten. Oav­sett var i lan­det du bor ska man snab­ba­re få träf­fa lä­ka­re och er­bju­das rätt vård, från förs­ta kon­tak­ten tills dess du på­bör­jat el­ler slut­fört din be­hand­ling.

ISTÄL­LET FÖR ATT vi­sa le­dar­skap och stå upp för val­fri­het, till­gäng­lig­het och hög kva­li­tet har Ste­fan Löfven lå­tit Il­mar Ree­pa­lu ha en­sam tolk­nings­rätt på hur fram­ti­dens väl­färd ska se ut. C kom­mer fort­sät­ta att stå upp för val­fri­he­ten och män­ni­skors rätt att själ­va väl­ja vil­ket äldre­bo­en­de som är bäst för mor­mor, vil­ken sko­la som pas­sar för mitt barn och till vil­ken vård­cen­tral vi vill gå den da­gen vi blir sju­ka.

Hal­land har en po­si­tion att för­sva­ra som lätt kan ra­se­ras med ill­ma­ri­ga väns­ter­ex­pe­ri­ment.

Teck­ning: OLA JO­HANS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.