Sat­sa mer på per­so­na­len

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE. Var­berg har en del att gö­ra för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det finns all an­led­ning att ta en del av de ste­gen re­dan i bud­ge­ten för 2018.

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 20/5. Da­gens kon­kur­rens om ar­bets­kraft till­sam­mans med på­gåen­de ge­ne­ra­tions­väx­ling på många om­rå­den stäl­ler höga krav på vå­ra kom­mu­ner. Har man dess­utom, som Var­berg, am­bi­tio­nen att växa kraf­tigt un­der de när­mas­te åren, krävs det än­då mer.

DET­TA ÄR MAN ock­så fullt med­ve­ten om bland po­li­ti­ker och tjäns­te­män. I det stra­te­gis­ka styr­do­ku­men­tet in­för bud­ge­ten 2018 (be­hand­ling i kom­mun­full­mäk­ti­ge näs­ta tis­dag), lyfts strä­van ef­ter att bli en ”attraktiv arbetsgivare” sär­skilt fram. Så myc­ket mer än ord blir det dock in­te.

Kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, Ann-char­lot­te Sten­kil (M) ver­kar helt ha miss­för­stått att per­so­nal­po­li­tik och po­li­ti­ken för att till­go­do­se Var­bergs­bor­nas in­tres­sen och be­hov är två helt oli­ka sa­ker. Det­ta när hon i ett svar här i HN i tors­dags sä­ger: ”Det är in­te ba­ra om hur man har det på job­bet (det hand­lar). Det ska va­ra tryggt och fin­nas bra sko­lor, om­sorg och sa­ker att gö­ra på fri­ti­den”. För per­so­nal­po­li­tik rör per de­fi­ni­tion ba­ra ar­bets­si­tu­a­tio­nen!

FÖGA FÖRVÅNANDE är de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner som är verk­sam­ma in­om kom­mu­nen in­te hel­ler sär­skilt nöj­da med at­ti­ty­den från de sty­ran­de. Vid de Mbl-för­hand­ling­ar som ge­nom­förts pe­kar de på en rad bris­ter. ”Per­so­na­len drivs för hårt” be­fa­rar man bland an­nat. Det krävs kraft­tag för att ”öka del­ak­tig­he­ten/ in­fly­tan­de(t) på ar­bets­plat­sen”.

När det i rikt­lin­jer­na ta­las om att ”an­pas­sa an­ta­let chefs­led el­ler stöd till che­fer för att upp­nå en ef­fek­tiv och än­da­måls­en­lig or­ga­ni­sa­tion med möj­lig­het till di­a­log och en god ar­bets­mil­jö för de an­ställ­da”, finns det en­ligt de fack­li­ga fö­re­trä­dar­na inga sats­ning­ar med i den fö­re­slag­na bud­getra­men. Ord ut­an peng­ar så­le­des!

DET HÄR BOR­DE man sat­sa på från kom­mu­nens si­da. Che­fer­na, el­ler var­för in­te kal­la dem le­dar­na, som Jo­se­fi­ne Ei­re­felt gjor­de i ett fö­re­drag vid en Ro­ta­ryfru­kost på fre­da­gen. De är en av de vik­ti­gas­te för­ut­sätt­ning­ar­na för att en verk­sam­het ska fun­ge­ra väl.

En­ligt en un­der­sök­ning från Opi­ni­ons- och kon­sult­fö­re­ta­get Gal­lup är det så många som 73 % av en verk­sam­hets med­ar­be­ta­re som är oen­ga­ge­ra­de på job­bet. Vil­ken po­ten­ti­al en duk­tig ledare har här! Och vil­ken in­ve­ste­ring, till för­hål­lan­de­vis låg kost­nad, det är att sat­sa på att få bätt­re ledare i en verk­sam­het. Var­bergs kom­mun gi­vet­vis in­te un­dan­ta­gen!

An­nat som förs fram från de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na är in­te li­ka över­ty­gan­de. Kom­mu­nens eko­no­mis­ka mål sät­ter helt na­tur­ligt grän­ser för vad som är möj­ligt. Kor­ta­re ar­bets­tid, oav­sett om det är sju el­ler sex tim­mar per dag som av­ses, är in­te re­a­lis­tiskt. Och in­te, hur gär­na man än skul­le öns­ka det­ta, själv­fi­nan­si­e­ran­de.

DET SKA ”IN­NE­BÄ­RA en skill­nad att va­ra an­ställd in­om Var­bergs kom­mun” skri­ver de fack­li­ga or­ga­ni­sa­tio­ner­na i sitt skrift­li­ga ytt­ran­de vid Mbl-för­hand­ling­en. Klart värt att ta fas­ta på. För den po­li­tis­ka så­väl som den per­so­nel­la led­ning­en av Var­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.