Bra job­bat för mil­jön i Var­berg

Hallands Nyheter - - Ledare - Bengt Wer­ners­son

LEDARSTICK 20/5. Pri­ser­na, el­ler sna­ra­re ut­näm­ning­ar­na, när­mast hag­lar över Var­berg. För fjär­de gång­en i rad är man ut­sedd till Sve­ri­ges bäs­ta lands­bygds­kom­mun. Det­ta i en un­der­sök­ning som var­je år ge­nom­förs av tid­ning­en Fo­kus.

Och i för­ra vec­kan ham­na­de Var­berg på en hed­ran­de, om än de­lad, förs­ta plats när det gäl­ler an­vänd­ning av mil­jö­for­don. ”Jag är stolt över att po­li­ti­ken bå­de i ser­vice­nämn­den och i kom­mun­full­mäk­ti­ge har satt tyd­li­ga mål för håll­bar­hets­ar­be­tet i Var­berg” ut­tryc­ker nämn­dens ord­fö­ran­de Ha­rald La­gerstedt (C). La­gerstedt med med­ar­be­ta­re har an­led­ning att va­ra rätt stol­ta själ­va ock­så!

För det hand­lar na­tur­ligt­vis in­te ba­ra om att sät­ta upp mål, ut­for­ma pla­ner och läg­ga fast rikt­lin­jer. Det mås­te hän­da nå­got i prak­ti­ken ock­så. Det gör det all­de­les up­pen­bart i Var­berg.

Per Adolfs­son på fö­re­ta­get Bis­no­de, som ge­nom­fört un­der­sök­ning­en, an­ser att de tre vinnar­kom­mu­ner­na ”kan slå sig re­jält för brös­tet”. ”Det här är ing­en lätt lis­ta att top­pa och det krä­ver en no­ga ut­ar­be­tad plan över tid för att för­änd­ra och för­nya for­dons­flot­tor av det här sla­get”, fort­sät­ter han.

Här finns nå­got att lä­ra för så­väl öv­ri­ga kom­mu­ner i Hal­land som he­la re­gi­o­nen. För visst bor­de vi väl kun­na bli fler som job­bar li­ka bra för mil­jön?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.