Par­ke­ring­ar först – se­dan gå­ga­tor

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Jan Erts­born (L) ord­fö­ran­de Li­be­ra­ler­na Fal­ken­berg Lars Fa­ger­ström grupple­da­re

FAL­KEN­BERG. In­för va­let 2014 skrev Li­be­ra­ler­na: Vi skall be­va­ra och ut­veck­la ett le­van­de cent­rum i Fal­ken­berg, där han­del, kul­tur och nö­jes­liv kom­bi­ne­ras med bo­en­de. Det­ta gäl­ler alltjämt.

Fal­ken­berg står nu in­för sto­ra för­änd­ring­ar i cent­rum. Kun­skaps- och kul­tur­cent­rum (nytt bib­li­o­tek och gym­na­sie­sko­la) skall byg­gas. Kvar­te­ret med Gal­le­ri­an och Sys­tem­bo­la­get står in­för sto­ra för­änd­ring­ar. Även tom­ten där Bur­ger Inn fanns står in­för ny­bygg­na­tion. Det­ta med­för att ett stort an­tal par­ke­rings­plat­ser för­svin­ner.

På sikt be­ty­der det att för­ut­sätt­ning­ar finns för en attraktiv le­van­de stads­kär­na med möj­lig­he­ter till han­del, eve­ne­mang och kul­tur. Fler bo­stä­der bi­drar även de till mer liv och rö­rel­se i cen­tra­la stan. Men det kom­mer att ta tid att för­verk­li­ga. Un­der ti­den kom­mer verk­sam­he­ter­na att få ut­stå en hel del stör­ning­ar. Men skall det lyc­kas så är det vik­tigt att se till att be­fint­li­ga verk­sam­he­ter störs så li­te som möj­ligt, så att de kan bli verk­sam­ma i ett nytt at­trak­tivt cent­rum.

NYLIGEN BESLUTADE EN ma­jo­ri­tet (S, Mp och SD) i kom­mun­sty­rel­sen att man skall ge­nom­fö­ra det stör­re sy­ste­met av gå­ga­tor i cent­rum. Vi i Li­be­ra­ler­na vil­le, till­sam­mans med Mo­de­ra­ter­na , av­vak­ta med be­slu­tet tills den på­gåen­de par­ke­rings­ut­red­ning­en är klar.

Det är näm­li­gen up­pen­bart att fler­ta­let av be­sö­kar­na till cent­rum kom­mer dit i bil och att det där­för mås­te ska­pas ett fler­tal cen­tra­la möj­lig­he­ter till par­ke­ring av per­son­bi­lar. En nog­grann ut­red­ning och pla­ne­ring av des­sa par­ke­rings­plat­ser är nöd­vän­dig. Och des­sa mås­te byg­gas in­nan gå­ga­te­sy­ste­met ut­vid­gas.

VI I LI­BE­RA­LER­NA är in­te ne­ga­ti­va till gå­ga­tor i cent­rum när väl par­ke­ring­s­och till­gäng­lig­hets­frå­gor­na bli­vit lös­ta. Det är för oss ock­så vik­tigt att för­änd­ring­ar­na sker i sam­för­stånd med de som be­dri­ver verk­sam­het i cent­rum. An­nars ris­ke­rar vi att fler fal­ken­ber­ga­re åker till and­ra cent­ra, där ut­bu­det är stör­re och me­ra till­gäng­ligt. Vi ris­ke­rar då ett dö­en­de cent­rum.

Snart sker den van­li­ga av­stäng­ning­en av Ny­ga­tan in­för som­ma­ren. An­vänd det­ta till att prö­va oli­ka sätt att ska­pa en loc­kan­de och my­sig stads­mil­jö i cent­rum. Hjälps åt att ska­pa ak­ti­vi­te­ter och till­fäl­len till sam­va­ro. På sikt kan man se­dan se till att cent­rum­nä­ra par­ke­ring­ar ska­pas och att ett gå­ga­te­sy­stem in­förs i en takt som ska­par för­ut­sätt­ning­ar för ett le­van­de cent­rum.

Bild: OLA FOLKESSON

CENT­RUM. Vi i Li­be­ra­ler­na vil­le till­sam­mans med Mo­de­ra­ter­na av­vak­ta med be­slu­tet om gå­ga­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.