Flyt­ta växt­hu­sen – bygg bo­stä­der

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Åke Nor­din

ar­ti­keln ”Växt­hu­sen kan få ma­ka på sig” (16/5).

VAR­BERG. Växt­hu­sen skall na­tur­ligt­vis flyt­tas och blom­mor skall även i fort­sätt­ning­en dri­vas upp i Var­bergs Kom­muns re­gi. Po­li­ti­ker och tjäns­te­män mås­te lyss­na på dem som vet nå­got i frågan och in­te ba­ra för­sö­ka spa­ra peng­ar. Lämp­lig plats för växt­hu­sen kan va­ra Hol­magär­de el­ler ös­ter om mo­tor­vä­gen, där kom­mer väl än­då inga bo­stä­der att byg­gas. Om växt­hu­sen av­skaf­fas för­svin­ner ock­så ett an­tal ar­bets­till­fäl­len som så väl be­hövs i Var­berg.

På plat­sen där växt­hu­sen lig­ger i dag är det per­fekt att byg­ga bo­stä­der som knyts sam­man med Sör­se-om­rå­det. Byg­ger man 5- el­ler 6-vå­nings­hus så pas­sar de ihop med de nya 5-vå­nings­hu­sen vid Påsk­bergs­sko­gen. (Se till att få an­nan färg på teg­let ba­ra). Om Var­bergs Bo­stad byg­ger i egen re­gi så är det ju ett ut­märkt till­fäl­le att byg­ga hy­res­rät­ter, som det ju är stor brist på i Var­berg. Tänk så många Bo­i­sa­re som skul­le vil­ja bo där, gran­ne med Påsk­bergsval­len. Får nå­got pri­vat bygg­bo­lag byg­ga är ris­ken stor att det blir över­vä­gan­de bo­stads­rät­ter.

Att byg­ga ett ho­tell i an­slut­ning till Sp­ar­banks­hal­len vo­re nog ett miss­tag. Det lig­ger all­de­les för ocentralt, så det skul­le nog in­te va­ra ett första­handsval för be­sö­ka­re i Var­berg. Ett ho­tell är bätt­re att byg­ga i nya grädd­fils­stads­de­len Väs­ter­port. Där skul­le många väl­ja att bo vid till­fäl­lig vis­tel­se i Var­berg, och so­la sig i glan­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.