Bo­en­de blir gran­ne med verk­stad

Hallands Nyheter - - Varberg - Ma­ria.hjulstrom@hn.se

En­ligt upp­gif­ter till HN pla­ne­ras ing­en riv­ning av däck­ho­tel­let ut­an den verk­sam­he­ten ska fort­sät­ta som van­ligt

För and­ra gång­en har över­kla­gan om ett hem för flyk­tin­gung­do­mar på en tomt i Väröbacka av­sla­gits. Be­tong­fun­da­ment är re­dan på plats och nu finns inga hin­der för bygg­start.

I mån­dags föll som do­men av byg­gö­ver­kla­gan­det vid mark- och mil­jö­dom­sto­len i Vä­ners­borgs tings­rätt. Do­men ger Ro­a­sjö Bo­stä­der och bygg­nads­nämn­den i Var­berg rätt att fort­sät­ta upp­bygg­na­den av till­fäl­li­ga bo­stä­der för en­sam­kom­man­de ung­do­mar, ett så kal­lat Hvb-hem.

PLAT­SEN ÄR TOM­TEN där Däck­hu­set i Väröbacka lig­ger med adres­sen Kul­lers väg 25. Man har re­dan röjt ner de träd som var på tom­ten och frak­tat dit be­tong­fun­da­ment för bygg­na­der­na.

Bygg­na­tio­ner­na be­skrivs i be­slu­tet av Läns­sty­rel­sen som sex mo­du­ler som byggs ihop i par och som ”re­la­tivt en­kelt kan tas ner”. Ro­a­sjö Trä, som äger mar­ken och bygg­na­den där Däck­hu­set lig­ger, ska byg­ga upp hu­sen och se­dan ska Var­bergs kom­mun hy­ra dem för sin verk­sam­het med en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn. Bygg­lo­vet som nu fast­sla­gits sträc­ker sig fram till maj 2021.

I MAJ 2016 fast­slog kom­mu­nen ett till­fäl­ligt bygg­lov för ett grupp­bo­en­de på nämn­da plats. Väröbacka sam­fäl­lig­hets­för­e­ning med om­bu­det Stig Rosén i spet­sen över­kla­ga­de med stöd av flera in­du­stri­er och fö­re­tag i an­slut­ning till gäl­lan­de tomt. I no­vem­ber sam­ma år av­slog läns­sty­rel­sen över­kla­gan.

För­e­ning­en vän­de sig då till mark- och mil­jö­dom­sto­len med ären­det. I den and­ra över­kla­gan häv­dar Väröbacka sam­fäl­lig­hets­för­e­ning att pla­ce­ring­en vid verk­sta­den skul­le in­ne­bä­ra en risk­fylld mil­jö för ung­do­mar­na. Dess­utom ut­tryck­tes en oro över att däck­ho­tel­lets verk­sam­het skul­le för­svin­na och ett be­kym­mer över be­va­ran­det av ett kul­tu­rellt min­ne in­ne i Däck­hu­set.

HN HAR UT­AN att lyc­kas sökt Stig Rosén för ett för­tyd­li­gan­de, men det rör tro­ligt­vis den gam­la scen som finns kvar längst in­ne i bygg­na­den. Vi­da­re an­sågs i över­kla­gan byg­get som olämp­ligt då ett sa­ne­rings­be­hov fast­sla­gits i ti­di­ga­re mät­ning­ar, samt att bul­ler och tra­fik från tåg och väg skul­le stö­ra de bo­en­de.

Nu har allt­så även den­na över­kla­gan av­sla­gits.

I be­slu­tet står att bygg­na­der­na kan un­dan­tas reg­ler­na som sä­ger att det in­te går att byg­ga bo­stä­der på en in­du­stri­tomt, ef­tersom byg­get upp­fyl­ler vis­sa an­pass­nings­krav. Här nämns att pla­ce­ring­en av bo­stä­der­na är lämp­lig i för­hål­lan­de till stads- och land­skaps­bild, samt att pla­ce­ring­en in­te in­ne­bär fa­ra för män­ni­skors häl­sa el­ler sä­ker­het. Dom­sto­len an­ser in­te hel­ler att mark­för­ore­ning­ar el­ler hög ljud­ni­vå från tåg och bi­lar skul­le in­ne­bä­ra nå­got pro­blem.

EN­LIGT UPP­GIF­TER TILL HN pla­ne­ras ing­en riv­ning av däck­ho­tel­let ut­an den verk­sam­he­ten ska fort­sät­ta som van­ligt. HN har sökt Ro­land Bör­jes­son på Ro­a­sjö Bo­stä­der, som äger fas­tig­he­ten och mar­ken, för att få det be­kräf­tat ut­an att lyc­kas.

MA­RIA HJULSTRÖM

Bild: MA­RIA HJULSTRÖM

NYTT HVB-HEM. Här på gräs­pla­nen kom­mer ett till­fäl­ligt bo­en­de att byg­gas. Till väns­ter lig­ger Däck­hu­set och de rö­da bygg­na­der­na i bak­grun­den är fler­fa­miljs­hus på Kul­lers väg och Andins väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.