Ring­hals strål­sä­ker­het är till­freds­stäl­lan­de

Hallands Nyheter - - Varberg -

VÄRÖBACKA: Ef­ter in­spek­tio­ner, gransk­ning­ar och verk­sam­hets­be­vak­ning­ar tyc­ker Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten, pre­cis som för­ra året, att Ring­hals fy­ra re­ak­to­rer har ”en till­freds­stäl­lan­de” strål­sä­ker­het.

An­ta­let drift­stör­ning­ar har mins­kat och myn­dig­he­ten an­ser även att Ring­hals föl­jer en bra me­to­dik i sitt ar­be­te med ål­ders­han­te­ring och kopp­ling till mil­jö­kva­li­fi­ce­ring.

– Vi ser en po­si­tiv ut­veck­ling av Ring­hals strål­skydds­ar­be­te, men sam­ti­digt be­hö­ver ver­ket ut­veck­la si­na in­struk­tio­ner och rikt­lin­jer för kon­se­kvenslind­ran­de ha­ve­ri­han­te­ring, sä­ger in­spek­tö­ren Ste­fan Sör­dal i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.