Fak­ta: Cp-ska­da

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Vid ce­re­bral pa­res, som of­tast kal­las CP, är rö­rel­se­för­må­gan på­ver­kad. CP be­ror på att hjär­nan har fått en ska­da nå­gon gång fö­re två års ål­der, an­ting­en fö­re föd­seln, un­der för­loss­ning­en el­ler se­na­re. Besvä­ren som CP ger finns kvar he­la li­vet men kan mins­ka med ti­den ge­nom be­hand­ling, trä­ning och att man väx­er och ut­veck­las. * CP in­ne­bär att en el­ler flera musk­ler in­te rik­tigt fun­ge­rar som van­ligt. Det kan in­ne­bä­ra allt från knappt någ­ra märk­ba­ra be­svär till att ha sto­ra rö­rel­se­svå­rig­he­ter. * Vid spas­tisk CP, som är van­li­gast, är vis­sa musk­ler spän­da och kan in­te slapp­na av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.