Fak­ta: Hjälpmedlet Mol­lii

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Mol­lii ut­veck­la­des till­sam­mans med Smart Tex­tiles och fors­kar­grup­pen in­om me­di­cin­tek­nik vid Hög­sko­lan i Borås. Den kal­la­des ti­di­ga­re Elek­tro­dress och är ett tajt klä­des­plagg med elek­tro­der. * Elek­tro­der­na pro­gram­me­ras ef­ter var­je per­sons symp­tom. Hjälpmedlet kan mins­ka oöns­ka­de re­flex­er och stel­het och gör det där­med möj­ligt att för­bätt­ra rö­rel­se­om­fång och funk­tions­för­må­ga. * Mol­lii lan­se­ra­des på den svens­ka mark­na­den som me­di­cin­tek­nisk pro­dukt i slu­tet av 2012 av hjälp­me­dels­fö­re­ta­get Iner­ven­tions.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.