Sex­an flyt­tar in­te till­ba­ka till Sibbarp

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

”Ar­gu­men­ten är en upp­rep­ning av ar­gu­men­ten som togs fram vid om­or­ga­ni­sa­tio­nen. De känns in­te ak­tu­el­la”

PATRICK HUIJSKENS

Att flyt­ta till­ba­ka års­kurs sex till Sibbarp är in­te ak­tu­ellt skri­ver för­valt­nings­che­fen och nämnds­ord­fö­ran­den i ett svar. För­äld­ra­re­pre­sen­tan­ter­na an­ser att ar­gu­men­ten är gam­la.

I mars skic­ka­de för­äld­ra­re­pre­sen­tan­ter­na från den lo­ka­la skol­sty­rel­sen i Sibbarp en skri­vel­se till barn- och ut­bild­nings­nämn­den där öns­ke­må­let var att års­kurs sex skul­le flyt­tas till­ba­ka till Sib­barps sko­la. Vid om­or­ga­ni­sa­tio­nen 2013 gick Sib­barps sko­la från att ha va­rit en F-6 sko­la till att bli en F-5.

NU HAR ELI­SA­BETH Sven­ner­stål Jons­son, för­valt­nings­chef, och Mi­cael Åkes­son, ord­fö­ran­de i barn- och ut­bild­nings­nämn­den sva­rat. De skri­ver att det in­te är ak­tu­ellt att Sib­barps sko­la åter ska bli en F-6 sko­la läså­ret 2017-2018.

”Med da­gens kom­pe­tens­brist på be­hö­ri­ga och le­gi­ti­me­ra­de lä­ra­re så ökar svå­rig­he­ten ord­fö­ran­de, sty­rel­sen för Sib­barps sko­la att få lä­ra­re med rätt be­hö­rig­het och le­gi­ti­ma­tion till de mind­re sko­lor­na”, skri­ver de.

DEN SO­CI­A­LA ASPEKTEN tas ock­så upp. När det finns fler ele­ver ökar chan­ser­na att få kom­pi­sar.

Patrick Huijskens är ord­fö­ran­de i den lo­ka­la sty­rel­sen för Sib­barps sko­la.

– Ar­gu­men­ten är en upp­rep­ning av ar­gu­men­ten som togs fram vid om­or­ga­ni­sa­tio­nen. De känns in­te ak­tu­el­la. Att det skul­le va­ra bris­tan­de kom­pe­tens stäm­mer in­te, sä­ger han.

HUR STY­REL­SEN SKA gå vi­da­re har de än­nu in­te pra­tat om.

– Vi ha­de mö­te med Mi­cael Åkes­son i vec­kan och ha­de bra dis­kus­sio­ner. Nu av­vak­tar vi nog li­te. Frågan kom­mer att bli mer ak­tu­ell när näs­ta val när­mar sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.