Grund­sko­le­che­fen blir med kol­le­ga

Hallands Nyheter - - Varberg - ANNA OSCARSON 010-471 53 71 anna.oscarson@hn.se

Upp­dra­get som grund­sko­le­chef är om­fat­tan­de. Skol­le­da­re och rek­to­rer har ef­ter­frå­gat när­ma­re stöd, nu till­sätts yt­ter­li­ga­re en på pos­ten.

Var­bergs kom­muns grund­sko­le­chef Jo­achim Wad­ström har ett stort an­svars­om­rå­de med 37 un­der­ställ­da. Kom­mu­nen väx­er för var­je år som går och be­slu­tet att till­sät­ta yt­ter­li­ga­re en grund­sko­le­chef har fat­tats.

– När­ma­re stöd har ef­ter­frå­gats av skol­le­da­re och rek­to­rer, sä­ger Eli­sa­beth Sven­ner­stål-jons­son, för­valt­nings­chef barn och ut­bild­ning.

An­sök­nings­ti­den för tjäns­ten går ut den 24 maj och från kom­mu­nens si­da ser de helst att till­trä­de sker den 1 no­vem­ber. Till en bör­jan får den nya grund­sko­le­che­fen gå bred­vid och lä­ra sig or­ga­ni­sa­tio­nen för att bör­ja ar­be­ta i skarpt lä­ge den 1 ja­nu­a­ri.

VAR­BERG ÄR INDELAT i sex skol­om­rå­den. Grund­sko­le­che­fer­na de­lar des­sa li­ka mel­lan sig. En av dem får sam­ord­nings­an­sva­ret för års­kur­ser­na 1-5 samt fri­tids och den and­ra för års­kur­ser­na 6-9.

– De kom­mer att ar­be­ta som en hel­het och in­te två öar, sä­ger Eli­sa­beth Sven­ner­stål-jons­son.

Bild: ANNA OSCARSON/ARKIV

EF­TER­FRÅ­GAT STÖD. Det sä­ger Eli­sa­beth Sven­ner­stål-jöns­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.