Åkla­ga­ren yr­kar på fy­ra–fem års fäng­el­se

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Ut­an den åta­la­de 20-åring­ens eg­na upp­gif­ter ha­de det ald­rig bli­vit nå­got åtal. Det väger åkla­ga­ren Gi­se­la Sjö­vall in när hon yr­kar på att han ska dö­mas för mord på Al­bin Ei­nar­sen och straf­fas med fy­ra–fem års fäng­el­se.

Gi­se­la Sjö­vall ut­går i sitt för­slag ifrån max­i­mi­straf­fet på 14 års fäng­el­se för mord, som ”är det värsta brot­tet som finns”, re­so­ne­ra­de hon un­der sin sluplä­de­ring på fre­da­gen.

Rät­te­gång­en mot den 20-åri­ge Halm­stad­bo som er­känt att han dö­da­de Al­bin Ei­nar­sen i maj 2014 av­slu­tas på mån­dag, då hål­ler man­nens ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg sin slut­plä­de­ring.

Rut­h­berg ha­de räk­nat med att åkla­ga­re skul­le po­äng­te­ra 20-åring­ens med­ver­kan i ut­red­nings­ar­be­tet, ef­tersom det är en av­gö­ran­de de­talj när rät­ten ska be­slu­ta om på­följ­den. Där­e­mot ha­de han in­te för­vän­tat sig att be­räk­ning­en skul­le ut­gå ifrån 14 års fäng­el­se, sna­ra­re tolv år.

Gi­se­la Sjö­vall lyf­te un­der sin näs­tan timslå­na plä­de­ring fram ett an­tal om­stän­dig­he­ter från gär­ning­en, som hon an­ser ta­lar för att 20-åring­ens be­rät­tel­se kan va­ra aning­en ned­to­nad. Hon vill att tings­rät­ten ska över­vä­ga att det kan ha gått till nå­got mer våld­samt på plat­sen än 20-åring­en ve­lat med­ge.

Men fram­för allt tryck­te hon på de de­tal­jer i hän­del­se­ked­jan som be­las­tar den miss­tänk­te 20-åring­en på ett helt an­nat sätt än hans egen upp­fatt­ning gör, den som får ho­nom att er­kän­na be­tyd­ligt mil­da­re ”grovt vål­lan­de till an­nans död”.

GI­SE­LA SJÖ­VALL LYF­TE till ex­em­pel fram frågan om 20-åring­ens lik­gil­tig­hets­upp­såt, pe­ka­de på att han själv be­rät­tat om att han har svårt att kon­trol­le­ra si­na ag­gres­si­va käns­lor och det fak­tum att han tog ett strup­grepp ”då mås­te han ha in­sett att det kun­de le­da till dö­den”. Hon påmin­de ock­så rät­ten om att 20-åring­en i det ske­det tog två mo­bil­bil­der på den då med­vets­lö­se Al­bin.

Gi­se­la Sjö­vall ut­gick i från de ska­dor som hit­ta­des på krop­pen och drog slut­sat­sen att ”han mås­te ha han­te­rat krop­pen mer bryskt än han be­rät­tat”.

– Det in­ne­bar en stor risk att läg­ga ho­nom i vatt­net, kon­sta­te­ra­de hon och la­de till i sitt re­so­ne­mang in­för rät­ten att se­dan läm­na­de han plat­sen, ut­an att kon­tak­ta nå­gon.

Hon an­ser in­te att det finns någ­ra förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter. Den miss­tänk­te age­ra­de in­te i stark af­fekt, det var han som tog till våld.

DÄR­FÖR YR­KAR HON på att han ska dö­mas till fäng­el­se, om han va­rit 21 år vid brotts­till­fäl­let skul­le straff­vär­det ha mot­sva­rar 14 års fäng­el­se, men med hän­syn till att han var 17 och att han med­ver­kat till brot­tets upp­klar­ning yr­kar hon att han sa dö­mas till fy­ra-fem års fäng­el­se.

Bild: RO­GER LARS­SON/ARKIV

UNGDOMSRABATT. Den åta­la­de 20-åring­en var ba­ra 17 år när han dö­da­de Al­bin Ei­nar­sen. Åkla­ga­ren yr­kar där­för på att han ska dö­mas till flera års fäng­el­se, men långt ifrån så länge som brot­tets egent­li­ga straff­vär­de mot­sva­rar.

Bild: JARI VÄLITALO/ARKIV

EN DAG KVAR. På mån­dag av­slu­tas rät­te­gång­en, tings­rät­ten räk­nas med att med­de­la dom sam­ma dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.