Dra­ma­tisk ök­ning av hudcan­cer

HAL­LAND: HALLÄNNINGARNA MEST DRAB­BA­DE I HE­LA LAN­DET

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

De fles­ta av oss vet det re­dan – att so­len in­te ba­ra ger här­lig vär­me ut­an ock­så kan or­sa­ka hudcan­cer. Frågan är om vi rik­tigt har grep­pat hur il­la det är. Sär­skilt i Hal­land.

– Det är dags att bör­ja kal­la sa­ker vid dess rät­ta namn. Det är stör­re risk att dö av so­len än i tra­fi­ken och hudcan­cer är på väg att bli vår van­li­gas­te can­cer­form, sä­ger Jo­nas Lars­son, verk­sam­hets­chef för Hud­kli­ni­ken på Hal­lands sjuk­hus.

Just den­na vec­ka, 15-22 maj, är ut­sedd till ”hudcan­cer­vec­kan” i sto­ra de­lar av Eu­ro­pa. Många hud­mot­tag­ning­ar har då pas­sat på att er­bju­da ex­tra be­söks­ti­der där in­vå­nar­na kun­nat kol­la ”pric­kar” och fö­del­se­mär­ken ut­an re­miss.

– I bå­de Halmstad och Var­berg blev det full­bo­kat di­rekt. Vi er­bjöd 100 ti­der via Euro­me­la­no­mas hem­si­da, men de tog slut på en dag, be­rät­tar Eva Holst­ner, av­del­nings­chef på Hud­kli­ni­ken.

JUST DET­TA, ATT allt fler vill kol­la upp oli­ka hud­för­änd­ring­ar, är det po­si­ti­va i ut­veck­ling­en. Ju ti­di­ga­re hudcan­cer upp­täcks, ju stör­re är chan­sen att bli bo­tad. Den dyst­ra de­len är att fö­re­koms­ten av hudcan­cer ökar dra­ma­tiskt, och all­ra mest i Hal­land. De se­nas­te tio åren har ex­em­pel­vis den far­li­gas­te sor­ten, ma­lignt me­la­nom, ökat med 73 pro­cent i ri­ket, men med he­la 174 pro­cent i Hal­land.

– Var­för Hal­land stic­ker ut kan vi ba­ra spe­ku­le­ra i. Vi har en lång kust där man kan sol­ba­da, men även en otro­ligt god till­gäng­lig­het till vård. Det in­ne­bär att vi kan upp­täc­ka hudcan­cer ti­digt. I Norr­land åker man kanske in­te 22 mil för att un­der­sö­ka bränt sig of­ta som barn el­ler so­lat myc­ket i so­la­ri­um i ung­do­men, så kan ska­dor­na vi­sa sig många år se­na­re. Då hjäl­per det in­te att man va­rit duk­tig och skyd­dat sig un­der sitt vux­na liv.

– Själv­klart ska man fort­sät­ta skyd­da sig mot so­len, men hur vi so­lat som yng­re kan få ef­ter­verk­ning­ar långt se­na­re i li­vet. Barns hud är ex­tra sår­bar, så där­för är det så vik­tigt att skyd­da dem, sä­ger Eva Holst­ner.

Hud­kli­ni­kens råd är att vän­da sig till sin vård­cen­tral om man är det mins­ta oro­lig för en hud­för­änd­ring. Från och med ja­nu­a­ri så in­går ma­lignt me­la­nom i nå­got som kal­las stan­dar­di­se­rat vård­för­lopp, vil­ket in­ne­bär att al­la pa­ti­en­ter ga­ran­te­ras ett snabbt om­hän­der­ta­gan­de.

– Om di­strikts­lä­ka­ren har en väl­grun­dad miss­tan­ke om hudcan­cer så skrivs en akut­re­miss till oss på hud­kli­ni­ken och man får kom­ma hit in­om två da­gar. Om det vi­sar sig va­ra ma­lignt me­la­nom så ska ope­ra­tio­nen ske in­om fem da­gar. Det­ta föl­jer vi till 100 pro­cent och är stol­ta över vår till­gäng­lig­het när det gäl­ler ma­lignt me­la­nom, sä­ger Jo­nas Lars­son.

HUR SKYD­DAR MAN sig då bäst mot hudcan­cer?

– Myc­ket hand­lar om att so­la smart. Und­vik so­len mel­lan kloc­kan 11 och 15 och skyd­da dig med hatt, klä­der och kräm med hög sol­skydds­fak­tor, sä­ger Eva Holst­ner.

– Och sök ti­digt om du upp­täc­ker en hud­för­änd­ring. Det som ser helt ofar­ligt ut kan va­ra far­ligt och vice ver­sa. Om can­cern upp­täcks i tid så går den of­tast att be­hand­la, men vän­tar man så kan det hin­na bil­das me­tas­ta­ser i krop­pen, sä­ger Jo­nas Lars­son.

För att hej­da ut­veck­ling­en skul­le de ock­så vil­ja att fler en­ga­ge­ra­de sig i det fö­re­byg­gan­de ar­be­tet.

– Det hand­lar om allt från sy­nen på so­la­ri­er till stads­pla­ne­ring. I län­der som Austra­li­en job­bar man myc­ket med att var­na för so­len och er­bju­da skug­ga på torg och skol­går­dar. Vi tyc­ker man kan gö­ra myc­ket mer i Hal­land och har lyft den frågan med re­gi­onled­ning­en. Vi be­hö­ver va­ra många som drar åt sam­ma håll, sä­ger Jo­nas Lars­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.