Fak­ta:

Hudcan­cer

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Över 40000 svens­kar drab­bas år­li­gen av hudcan­cer, varav cir­ka 600 dör. För Hal­land är mot­sva­ran­de siff­ror cir­ka 2000 drab­ba­de och 35 dö­da. Mel­lan 1997 och 2014 öka­de an­ta­let dö­da i hudcan­cer med 40 pro­cent. * Det finns tre oli­ka sor­ters hudcan­cer. Den van­li­gas­te for­men är ba­sal­cell­scan­cer, följt av skive­pi­tel­can­cer och ma­lignt me­la­nom. Ge­men­samt för al­la ty­per­na är att de of­tast or­sa­kas av so­lens ult­ra­vi­o­let­ta strå­lar, som ska­dar hu­dens cel­ler. Om de ska­da­de cel­ler­na bör­jar de­la sig okon­trol­le­rat har man fått hudcan­cer. Bå­de skive­pi­tel­can­cer och ma­lignt me­la­nom kan bil­da dot­ter­tu­mö­rer i krop­pen. * Ma­lignt me­la­nom är den all­var­li­gas­te for­men av hudcan­cer och sam­ti­digt den can­cer­sjuk­dom som ökar mest. Ge­nom­snitts­ål­dern när di­a­gno­sen ställs är cir­ka 55 år. Fy­ra av fem, som drab­bas av ma­lignt me­la­nom blir bo­ta­de. Ju ti­di­ga­re hudcan­cer upp­täcks, ju bätt­re är progno­sen.

en prick. So­cio­e­ko­no­mis­ka stu­di­er vi­sar att det ock­så finns skill­na­der in­om Hal­land. I Kungs­bac­ka är man mer be­nä­gen att sö­ka vård än i La­holm, så där upp­täcks ock­så mer hudcan­cer ti­di­ga­re, sä­ger Jo­nas Lars­son.

Ett ned­slå­en­de fak­tum är att hudcan­cern är ”lång­sint”. Har man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.