Tord ser in­te lä

Hallands Nyheter - - Nyheter -

Tord Wass­holt äls­ka­de att lig­ga i so­len. Ju läng­re desto bätt­re. Idag kän­ner han helt an­norlun­da. – Jag ha­de in­te en tan­ke på att jag kun­de få hudcan­cer. Nu vet jag att so­len är livs­far­lig, sä­ger han.

Tord åter­kom­mer gång på gång till sam­ma sak: att det var ren tur att hans can­cer upp­täck­tes. Själv­klart finns tan­kar­na på hur det kun­de ha gått om han in­te ställt den där frågan till sin dok­tor.

– Jag var där för att kol­la upp ett ut­slag på be­net som kli­a­de. När jag skul­le gå så kom jag att tän­ka på fläc­ken som jag haft så länge på ax­eln. Jag ha­de ing­et be­svär av den, men jag frå­ga­de om hon kun­de ki­ka på den li­te snabbt. Det var så det bör­ja­de, be­rät­tar han.

SO­LEN GASSAR från en klar­blå him­mel när vi träf­fas ut­an­för fa­mil­jen Wass­holts vil­la, två mi­nu­ters pro­me­nad från Skrea strand.med själv­kla­ra steg går Tord in i ute­rum­met. Att sät­ta sig ute i so­len finns in­te läng­re på kar­tan.

– Jag tyc­ker fort­fa­ran­de det är trev­ligt när so­len ski­ner, men den är sam­ti­digt min värsta fi­en­de. In­nan det här hän­de så låg jag gär­na länge i so­len, bå­de hem­ma och ut­om­lands. Det hand­la­de in­te så myc­ket om att bli brun, men jag tyck­te att det var skönt. Nu­me­ra väl­jer jag skug­gan, lång­byx­or och långär­mat. Jag vill le­va och då måsta jag an­pas­sa mig.

SKYR SO­LEN. Tord Wass­holt var ti­di­ga­re en so­läls­ka­re av sto­ra mått. När han

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.