Ng­re so­len som sin bäs­ta vän

Hallands Nyheter - - Nyheter - YVONNE PERS­SON 010-471 51 84 yp@hn.se

”Nu­me­ra väl­jer jag skug­gan, lång­byx­or och långär­mat. Jag vill le­va och då måsta jag an­pas­sa mig.”

TORD WASS­HOLT

Läkar­be­sö­ket slu­ta­de med att Tord fick en re­miss till hud­kli­ni­ken i Halmstad och ham­na­de så små­ning­om i Lund. Beske­det där var om­tum­lan­de. Det som såg ut som en van­lig le­ver­fläck var ma­lignt me­la­nom, den all­var­li­gas­te for­men av hudcan­cer.

– Lä­ka­ren sa att ”det är nå­gon där up­pe som tyc­ker om dig”. Min fläck vi­sa­de sig va­ra en rik­tig fu­ling och ha­de det gått läng­re tid så ha­de det slu­tat il­la.

NU BLEV DET i stäl­let två snab­ba ope­ra­tio­ner, en där hudska­dor­na skars bort och en sä­ker­hets­o­pe­ra­tion då man skar mer och dju­pa­re.

– De hit­ta­de ock­så nå­got på ma­gen, men se­dan var jag ren.

Vid en åter­kon­troll i Halmstad upp­täck­te dock lä­ka­ren yt­ter­li­ga­re sol­ska­dor, den här gång­en i an­sik­tet.

– Jag fick en pyt­te­li­ten tub med sal­va som jag skul­le smör­ja in mig med. Det var som att öm­sa skinn och nu är min hud jät­te­fin. Se­dan har de hit­tat li­te mer grejer på ma­gen som jag ska ta bort nu i ju­ni. De sä­ger att det in­te ver­kar all­var­ligt, så vi får hop­pas att det går bra, sä­ger Tord.

ATT SO­LEN GÅTT från att va­ra vän till fi­en­de är för­stås en om­ställ­ning. Tord är en in­bi­ten gol­fa­re och för­sö­ker nu även få si­na golfvän­ner att för­stå all­va­ret.

– Jag sä­ger till al­la att de ska pas­sa sig för so­len. Den är ju fak­tiskt livs­far­lig. På golf­ba­nan an­vän­der jag alltid keps och sol­skydds­fak­tor 50. En re­jäl smörj­ning hål­ler i tre tim­mar, så jag hin­ner med nio hål in­nan jag får smör­ja in mig igen. Jag tän­ker verk­li­gen helt an­norlun­da nu mot ti­di­ga­re.

Bild: JARI VÄLITALO

drab­ba­des av ma­lignt me­la­nom för­änd­ra­des hans in­ställ­ning helt. ”Nu­me­ra är so­len min värsta fi­en­de”, sä­ger han.

Bild: JARI VÄLITALO

IN­SER ALL­VA­RET. ”Det var ren tur att min can­cer upp­täck­tes”, sä­ger Tord Wass­holt. ”Jag kän­de ingen­ting, men ha­de det gått läng­re tid så kun­de det ha slu­tat rik­tigt il­la”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.