Fak­ta: Rå­nen som man­nen miss­tänks för

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Rån, Ring­ströms Guld, Öre­bro, sep­tem­ber 2015

* Be­väp­nad med yxa och even­tu­ellt pi­stol. För­svann från plat­sen på li­la dam­cy­kel. Ett vitt­ne, en ung man, lyc­ka­des kom­ma ikapp man­nen och knuf­fa ho­nom in i ett cy­kel­ställ. Men den unge man­nen ska ha bli­vit pi­stol­ho­tad, en­ligt tid­ning­en Ne­ri­kes Al­le­han­da.

Rån, Hall­bergs Guld, Karls­kro­na, ok­to­ber 2014

* Två maske­ra­de rå­na­re slår till mot bu­ti­ken strax ef­ter öpp­nings­tid. De ho­ta­de per­so­na­len med en mind­re yxa och kom över guld­fö­re­mål ”till ett be­ty­dan­de vär­de”. Ef­ter rå­net cyk­la­de de två per­so­ner­na från plat­sen och fång­a­des bak­i­från på en bild ta­gen av en pri­vat­per­son, en­ligt Ble­kinge läns tid­ning.

Rån, Hall­bergs Guld Helsing­borg, feb­ru­a­ri 2015

* Två per­so­ner ska ge­nom hot ha tving­at per­so­na­len att öpp­na ett låst ut­rym­me i bu­ti­ken. De två fick med sig ”gods av okänt vär­de” och läm­na­de plat­sen på cyklar, en­ligt Helsings­borgs Dag­blad.

Rån, Hall­bergs Guld, Karlstad, de­cem­ber 2014

* Två per­so­ner ho­tar per­so­na­len med yxa och tving­ar till sig hals­band och ring­ar. Ef­ter rå­net läm­nar per­so­ner­na plat­sen på cy­kel. Po­li­sen hit­ta­de se­na­re en ro­sa cy­kel som sat­tes i sam­band med gär­ning­en, en­ligt tid­ning­en Nya Werm­lands-tid­ning­en.

Rån, CG Hall­bergs guld­smeds AB, Lund, april 2015

* Två maske­ra­de män tving­a­de per­so­nal att öpp­na ett skåp var­i­från de raf­sar med sig smyc­ken till ett oklart vär­de i en väs­ka. Vid ti­den för rå­net ska det ha va­rit myc­ket folk i rö­rel­se på den ak­tu­el­la plat­sen, en­ligt tid­ning­en Syd­svens­kan.

IN­TRES­SANT. Lo­ka­la me­di­er har rap­por­te­rat om rå­nen man­nen miss­tänks för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.