Tid­nings­bud räddade bo­en­de från bran­den

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MA­LIN STRANDBERG 010-471 50 25 ma­lin.strandberg@hn.se

När rädd­nings­tjäns­ten kom fram till vil­lan på Väst­ra gär­det var bran­den fullt ut­veck­lad. Tack va­re To­ny Fred­man kla­ra­de sig de bo­en­de oskad­da. – Det var tur att jag kom vid rätt tid, sä­ger han.

När To­ny Fred­man som ar­be­tar som tid­nings­bud var ute på sin dag­li­ga run­da kän­de han plöts­ligt att det luk­ta­de brand­rök.

– Det tog en stund för mig att för­stå vad det kom ifrån. Men när jag gick runt hu­set såg jag att det brann. Jag tänk­te att jag mås­te få väck fol­ket där­in­ne och vrål­ring­de på dörr­kloc­kan, sä­ger To­ny Fred­man. Fal­ken­bergs­bon fort­sät­ter: – Ha­de jag kom­mit tio mi­nu­ter se­na­re ha­de det kanske va­rit för sent. Det var in­te myc­ket till en brand när jag kom. Men den spred sig snabbt vi­da­re.

I VIL­LAN PÅ Sand­dy­ne­vä­gen som är om­byggd till två lä­gen­he­ter bor det to­talt tre per­so­ner och en hund. De fick i all hast läm­na sin bo­stad och kla­ra­de sig un­dan bran­den oskad­da.

– Det var tur att nå­gon såg det här i ett ti­digt ske­de, sä­ger Niklas Ro­sen­berg, in­re be­fäl vid rädd­nings­tjäns­ten i Hal­land.

To­ny Fred­man lar­ma­de om bran­den kloc­kan 4.42 på fre­dags­mor­go­nen. Tio mi­nu­ter se­na­re an­län­de rädd­nings­tjäns­ten till plat­sen. Då såg de öpp­na lå­gor från al­tan­dör­ren.

– Det brann på ut­si­dan och rö­ken har ta­git sig in i vil­lan så fas­tig­he­ten är rök­ska­dad. De bo­en­de kan in­te bo där un­der da­gen, be­rät­tar Mor­gan Hans­son styr­ke­le­da­re vid rädd­nings­tjäns­ten i Fal­ken­berg.

RÄDD­NINGS­TJÄNS­TEN FICK snabbt kon­troll på bran­den och ha­de stan­nat kvar un­der mor­go­nen för att ut­fö­ra kon­trol­ler.

– Vi har ven­ti­le­rat ut lä­gen­he­ter­na med fläk­tar och bru­tit upp fa­sa­den och golv för att kon­trol­le­ra glöd­här­dar, sä­ger Mor­gan Hans­son.

En­ligt po­li­sen finns det miss­tan­ke om att bran­den ha­de star­tat i en kru­ka med ci­ga­rett­fim­par, som stod på ut­si­dan av hu­set.

– Den stod pre­cis in­till en trätrap­pa som ta­git eld. Så an­tag­li­gen har en fimp le­gat och pyrt där in­nan det bör­ja­de brin­na, kon­sta­te­rar fas­tig­hets­skö­ta­re Jo­han Pe­ters­son.

Han ar­be­tar åt Sten­hör­net som äger fas­tig­he­ten och fick till­bringa en del av fre­da­gen med att sit­ta brand­vakt.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

DROG IN RÖK. Den plöts­li­ga vår­vär­men med­för­de att föns­ter var öpp­na på över­vå­ning­en så att det väll­de in rök från bran­den på un­der­vå­ning­en.

Bild: MÅR­TEN SAMUELSON

BRANDORSAKEN. Här bör­ja­de san­no­likt bran­den när det bör­ja­de brin­na i en kru­ka med fim­par som stod jäm­te trätrap­pan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.