Mo­tiv för brand kan ha stärkts

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PETTER TARENIUS 010-471 52 46 petter.tarenius@hn.se

Den man som miss­tänks ha an­lagt stor­bran­den på Åka­re­vä­gen ne­kar alltjämt. Där­e­mot er­kän­ner han nu den stöld som en­ligt åkla­ga­ren kan ha sam­band med bran­den.

Ut­red­ning­en kring den brand­här­ja­de in­du­stri­lo­ka­len på Åka­re­vä­gen rör sig sak­ta fram­åt även om någ­ra tek­nis­ka ana­ly­ser än­nu in­te har nått utre­dar­na. Det är av allt att dö­ma ett om­fat­tan­de ar­be­te.

– För brän­der av den här ka­li­bern så är det myc­ket som ska ut­re­das, bran­dor­sak, ris­ken för sprid­ning med me­ra. Det var nog gans­ka vän­tat att det skul­le ta tid, sä­ger åkla­ga­re Klas Lund­gren.

UN­DER TORS­DA­GEN HÖLLS än­nu ett för­hör med man­nen som se­dan en tid är häktad, på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för grov mord­brand och stöld. Man­nen är ti­di­ga­re an­ställd på ett av de fö­re­tag som drab­ba­des av bran­den. I en ti­di­ga­re dom fram­kom­mer att man­nen upp­le­ver att ar­bets­gi­va­ren har för­satt ho­nom i en trängd eko­no­misk si­tu­a­tion som har re­sul­te­rat i att han bli­vit dömd för eko­no­misk brotts­lig­het.

– Jag kan in­te gå in på de­tal­jer i

”Min kli­ent för­ne­kar brott för­u­tom då den här stöl­den”för­svars­ad­vo­kat

MA­LIN BRANDEL

för­hö­ret. Men han för­ne­kar fort­fa­ran­de bran­den. Där­e­mot er­kän­ner han stöl­den som han ti­di­ga­re för­ne­ka­de, sä­ger Klas Lund­gren.

Åkla­ga­ren har ti­di­ga­re för­kla­rat att stöl­den, som ska ha skett i no­vem­ber för­ra året, ”kan ha ett visst sam­band med bran­den”.

MAN­NENS FÖR­SVA­RA­RE, ad­vo­kat Ma­lin Brandel, tyck­te att be­vis­ning­en in­te var till­räck­lig för att hål­la man­nen fri­hets­be­rö­vad. Hon över­kla­ga­de häkt­ning­en till hov­rät­ten som dock gick på åkla­ga­rens lin­je. Ut­red­ning­en får nu fort­gå med man­nen kvar i häk­te åt­minsto­ne fram till den 2 ju­ni.

– Min kli­ent för­ne­kar brott för­u­tom då den här stöl­den. Vår upp­fatt­ning är att den be­vis­ning som åkla­ga­ren har pre­sen­te­rat hit­tills byg­ger på kring­om­stän­dig­he­ter och det räc­ker in­te till en fäl­lan­de dom i ett brotts­mål, sä­ger Ma­lin Brandel.

Bild: OLA FOLKESSON

NÖJD KOMMUNCHEF. Char­lot­te Jo­hans­son har fun­nit sig väl till­rät­ta och trivs i sin nya hemstad. Hon vec­ko­pend­la­de till job­bet i Ox­e­lösund men val­de att flyt­ta till Fal­ken­berg som är näs­tan fy­ra gång­er så stort be­folk­nings­mäs­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.