Kom­mun­che­fen trivs bra i sin nya mil­jö

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

I au­gusti till­träd­de Char­lot­te Jo­hans­son som ny kommunchef i Fal­ken­berg. Nio må­na­der ef­ter flyt­ten till väst­kus­ten har hon in­te ång­rat sig.

Char­lot­te Jo­hans­son var kommunchef i Ox­e­lösund i fy­ra år. Då vec­ko­pend­la­de hon från hem­met i Kristi­an­stad. Den här gång­en har hon och ma­ken flyt­tat till Fal­ken­berg.

– Nu får han pend­la li­te läng­re till sitt jobb i Älm­hult. Men det är en av­se­värt kor­ta­re bit än jag ha­de och på sikt hop­pas han få nå­got här i Hal­land. Vi tyc­ker om när­he­ten till na­tu­ren och ha­vet. Det är en la­gom stor stad. Har din bild av Fal­ken­berg änd­rats se­dan ni flyt­ta­de hit?

– Ja, jag viss­te in­te så hemskt myc­ket om Fal­ken­berg och trod­de nog att skill­na­den skul­le va­ra stör­re mot att job­ba i en myc­ket stör­re kom­mun. Det är sam­ma ut­ma­ning och upp­drag oav­sett stor­lek. Men här tyc­ker man in­te att det är så märk­vär­digt och det är ett för­håll­nings­sätt som jag tyc­ker om. Det har va­rit en väl­digt väl­kom­nan­de at­mo­sfär i he­la kom­mu­nen.

– Fö­re­tagskli­ma­tet är vä­sent­ligt myc­ket bätt­re. Här finns ett väl­digt stort en­ga­ge­mang bland nä­ringsid­ka­re. I Ox­e­lösund är SSAB en do­mi­ne­ran­de jät­te och man fick käm­pa för att få till en­ga­ge­mang bland de mind­re fö­re­ta­gen. Här be­hö­ver jag in­te va­ra li­ka in­vol­ve­rad i den bi­ten men har än­då god in­syn.

GEMENSAM NÄMNARE MED Ox­e­lösund är att ut­bild­nings­bak­grun­den är låg i bå­da kom­mu­ner­na.

– Vi be­hö­ver ha bätt­re re­sul­tat i grund­sko­lan och jag ser med stor till­för­sikt fram emot re­sul­ta­tet av det ar­be­te som barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en dra­git igång.

Ge­men­samt för al­la kom­mu­ner är en sta­digt väx­an­de äld­re be­folk­ning som in­ne­bär att fär­re ska för­sör­ja fler.

– Det in­ne­bär att vi in­te har råd att job­ba som vi gör i dag. Då kom­mer in­te peng­ar­na att räc­ka. En del sa­ker mås­te ska­las bort och vi be­hö­ver bör­ja nu så att vi in­te be­hö­ver gö­ra en tvär­broms­ning se­na­re. Det gäl­ler att för­be­re­da för väl­fär­den i fram­ti­den. Mö­ta det på ett klokt sätt och hit­ta nöd­vän­di­ga lös­ning­ar. Att skä­ra ned ut­an att det tär på kva­li­tén. Kanske gö­ra sa­ker på ett an­norlun­da vis.

SAM­TI­DIGT KONKURRERAR Fal­ken­berg med al­la and­ra kom­mu­ner om yr­kes­grup­per där det rå­der brist på per­so­nal i dag. * Ål­der: 60 år. * Yr­ke: Kommunchef i Fal­ken­berg se­dan au­gusti 2016. * Fa­milj: Ma­ken Per-olof som är skol­chef i Älm­hult, plus ut­flyt­ta­de bar­nen Da­vid och Em­ma. * Fri­tid: Fa­milj och mo­tion. Gjor­de för­ra året Tjejklas­si­kern som in­ne­bär att ge­nom­fö­ra en tred­je­del var­de­ra av Va­sa­lop­pet, Li­din­gölop­pet, Vät­tern­run­dan och Vans­bro­sim­ning­en.

– Att gö­ra kom­mu­nen attraktiv som arbetsgivare är vik­tigt. All­ting ha­kar i varand­ra och stup­rö­ren har vi över­allt. Vi be­hö­ver byg­ga vå­ra häng­rän­nor och sam­ver­ka.

MEN CHAR­LOT­TE JOHANSON är nöjd med si­na förs­ta nio må­na­der som kommunchef i Fal­ken­berg.

– Jag tyc­ker att jag bli­vit väl­digt väl mot­ta­gen här och det är ett ro­ligt upp­drag. Kom­mu­nen är in­ne i en väx­an­de fas. Det stäl­ler sto­ra krav på oss och det gäl­ler att baxa det på rätt sätt med kom­mu­nens byg­gan­de och ser­vice fram­ö­ver.

Bild: OLA FOLKESSON

MIND­RE PAPPERSARBETE. Nu­me­ra skic­kas den mesta in­for­ma­tio­nen di­gi­talt och det går in­te åt li­ka myc­ket pap­per som förr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.