Fem frågor till Ghalia Als­ma­di

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON

… som ord­nar en fest för att vi­sa upp Sy­risk kul­tur i sitt nya hem­land.

* När och var blir fes­ten? – Den blir i Kyr­kans Hus i Fal­ken­berg på mån­dag kväll. Vi kal­lar den ”Tre tim­mars se­mes­ter i Sy­ri­en”. Vi är tjugo per­so­ner som kom­mer där­i­från som vill vi­sa upp vårt land och vår kul­tur.

* Vad kom­mer att hän­da? – Vi vi­sar en kort film om Sy­ri­en och vack­ra plat­ser där. Nå­gon kom­mer att be­rät­ta om det ock­så. Se­dan la­gar vi mat som folk kan tes­ta. Det blir mu­sik och li­te dans. Där finns möj­lig­het att få en ta­tu­e­ring med hen­na om nå­gon vill gö­ra det och man kan pro­va att bä­ra slö­ja. – Vi kom­mer ock­så att ha nå­got som he­ter ”ut­ma­na en svensk” och li­te and­ra sa­ker. Det är svårt att få kon­takt med svens­kar men jag har en svensk vän som har hjälpt oss myc­ket med att ord­na fes­ten.

* Var i Sy­ri­en kom­mer du själv från och hur länge har du va­rit i Sve­ri­ge? – Jag är från Da­mas­kus och kom hit med min fa­milj för tre år se­dan. Vi flyd­de från kri­get för att få le­va i trygg­het.

* Var­för ord­nar ni den här fes­ten? – Ef­ter ter­ro­rist­at­tac­ken i Stock­holm skrev jag en in­sän­da­re till HN ”Var in­te rädd - jag är ba­ra mus­lim ”. Den hand­lar om att vi nog be­hö­ver ve­ta mer om varand­ra för att få ett ho­mo­gent sam­häl­le och för att re­spek­te­ra och ac­cep­te­ra varand­ra. Jag an­ser att ter­ro­ris­ter­na som ut­för at­tac­ker in­te hör till islam. Ef­tersom ra­sism byg­ger på okun­skap i sam­häl­let vill jag och mi­na vän­ner vi­sa en del av vår kul­tur.

* Vet du nå­got om hur myc­ket folk det blir på mån­dag? – Jag tror att det blir full­satt. Vi har plats för 150 per­so­ner och al­la som vi har bju­dit vill kom­ma dit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.