Ho­ta­de dö­da en bu­tiksan­ställd

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅR­TEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Där­för väg­ra­des man­nen åter­kö­pet ef­tersom det in­te gäl­ler vid bru­ten för­pack­ning

– Jäv­la maf­fia! Jäv­la idi­ot! Jag ska dö­da dig!

Det mind­re trev­li­ga till­ta­let rå­ka­de en an­ställd på Me­ko­no­men ut för i tors­dags. An­led­ning­en var att en man ti­di­ga­re köpt fy­ra tänd­stift i bu­ti­ken och vil­le att kö­pet skul­le gå till­ba­ka.

Men när han åter­vän­de för att läm­na till­ba­ka tänd­stif­ten och få peng­ar­na till­ba­ka upp­täck­te ex­pe­di­ten att för­pack­ning­en ha­de öpp­nats. Där­för väg­ra­des man­nen åter­kö­pet ef­tersom det in­te gäl­ler vid bru­ten för­pack­ning.

EN KVIN­NA I man­nens säll­skap blev då van­sin­nigt arg och slog till tänd­stif­ten som låg på dis­ken så att det träf­fa­de den an­ställ­da. Sam­ti­digt bör­ja­de kvin­nan skri­ka för­o­lämp­ning­ar och ho­tel­ser mot ex­pe­di­ten.

Den an­ställ­da tog väl­digt il­la vid sig av hän­del­sen som nu är po­li­san­mäld och ut­reds som ola­ga hot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.