Kvin­nans fö­re­trä­da­re: Det är en skan­dal

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Eli­sa­beth Mas­si Fritz, som fö­re­trä­der den kvin­na som Assange miss­tänks ha våld­ta­git, är kri­tisk till att brotts­ut­red­ning­en läggs ned.

”Det är en skan­dal att en miss­tänkt våld­täkts­man kan un­dan­hål­la sig rätts­vä­sen­det och där­med slip­pa pröv­ning i dom­stol”, skri­ver Mas­si Fritz.

Be­vi­sen bor­de ha prö­vats i dom­stol, an­ser hon.

”En rätts­lig pröv­ning för den som har ut­satts för en våld­täkt är väl­digt vik­tig, lik­som möj­lig­he­ten att få en upp­rät­tel­se.”

”Min kli­ent är choc­kad och ing­et ned­lägg­nings­be­slut kan få hen­ne att änd­ra på att Assange har ut­satt hen­ne för en våld­täkt”, fort­sät­ter hon.

Mas­si Fritz rik­tar ock­så kri­tik mot att man läg­ger ned en för­un­der­sök­ning ef­ter så lång tid, och an­ser att Sve­ri­ge bor­de ”se över reg­ler om slut­del­giv­ning och rät­ten att väc­ka åtal när den miss­tänk­te med­ve­tet hål­ler sig un­dan en rätts­lig pröv­ning, vil­ket Assange har gjort i al­la år”.

Cla­ra Berglund, ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re för Sve­ri­ges kvin­no­lob­by, är ock­så djupt kri­tisk:

– Vi har en prin­ci­piell åsikt att miss­tänks man för ett brott ska det prö­vas, oav­sett om man he­ter Assange el­ler är en van­lig svensk, sä­ger hon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.