M-le­da­ren: SD är obe­räk­ne­li­ga

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■POLITIK. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas be­sked om att de krä­ver in­fly­tan­de för att stöd­ja Anna Kin­berg Bat­ra som stats­mi­nis­ter­kan­di­dat vi­sar, en­ligt mo­de­rat­le­da­ren, att SD är ett obe­räk­ne­ligt och an­svars­löst par­ti.

– De sä­ger nu tyd­ligt att de kan hind­ra bildan­det av en Al­li­ans­re­ge­ring. Det är bra och vik­tigt att det kom­mer fram, sä­ger hon.

SD:S eko­no­misk­po­li­tis­ke ta­les­per­son Oscar Sjöstedt sa­de till Da­gens in­du­stri att ”man kan in­te få ige­nom sin stats­mi­nis­ter­kan­di­dat ut­an att pra­ta med oss”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.