”De får gär­na be om ur­säkt”

Brö­der­na som pe­kats ut som fy­ra­å­ri­ge Ke­vins mör­da­re ta­lar ut: En stor be­fri­el­se

Hallands Nyheter - - Sverige/världen - An­ja Haglund/tt

I näs­tan 20 år lev­de brö­der­na med den tunga hem­lig­he­ten att de pe­kats ut som fy­ra­å­ri­ge Ke­vins mör­da­re. Gransk­ning­en av fal­let kull­kas­ta­de allt.

– Det känns som en stor be­fri­el­se, sä­ger Christi­an Karls­son, den äld­re bro­dern.

Men vad som verk­li­gen hän­de Ke­vin kom­mer vi san­no­likt ald­rig att få svar på.

Ett nytt ka­pi­tel bör­jar, fa­mil­jen slip­per le­va i en lögn och brö­der­na ser fram emot ett van­ligt liv.

– De har ta­git år av mitt liv som jag ald­rig nå­gon­sin kom­mer att få till­ba­ka. Nu bör­jar ett nytt ka­pi­tel, att man änt­li­gen kan få lug­na ner sig. In­te be­hö­va va­ra rädd, sä­ger Christi­an Karls­son, den äld­re av de två brö­der som pe­ka­des ut för mor­det på fy­ra­å­ri­ge Ke­vin i Ar­vi­ka.

– Skul­le nå­gon kom­ma fram i dag och frå­ga ”Var det du som var med om det här med Ke­vin?”, då kan jag sva­ra ja, sä­ger Ro­bin Dah­lén, den yng­re bro­dern.

Brö­der­na var ba­ra fem och sju år när po­li­sen slog fast att de mör­dat Ke­vin. Se­dan 1998 har de levt med räds­lan att de­ras hem­lig­het skul­le av­slö­jas – sam­ti­digt som de he­la ti­den tviv­lat på sin skuld.

– Nu finns det inga tvi­vel läng­re, sä­ger Christi­an Karls­son ef­ter SVT:S upp­märk­sam­ma­de gransk­ning av fal­let.

I pro­gram­met fram­kom­mer hur po­li­ser pres­sa­de de små brö­der­na i många och långa för­hör, ut­an nå­got mål­sägar­bi­trä­de när­va­ran­de, och of­ta även ut­an för­äld­rar. För fa­mil­jen har det va­rit käns­lo­samt att se.

– Man blir för­ban­nad, arg och be­svi­ken på att det får gå till så här, sä­ger Ro­bin Dah­lén.

– Fruk­tans­värt, choc­kar­tat. Tufft att han­te­ra och jag kän­ner mig kränkt, som en bric­ka i ett spel som fick en oer­hörd be­ty­del­se i slutän­dan, sä­ger poj­kar­nas mam­ma An­ni­ka Dah­lén.

Nu hop­pas brö­der­na på ett fri­kän­nan­de. Och de är in­te räd­da för vad som ska kom­ma fram i den för­un­der­sök­ning som åter­upp­ta­gits ef­ter gransk­ning­en.

– Vi har va­rit med och ta­git del av för­un­der­sök­ning­en. Vi kan in­te se att vi in­te skul­le bli av­skriv­na, sä­ger Christi­an Karls­son.

Ett be­slut om brö­der­na vän­tas ti­di­gast i höst, en­ligt den an­sva­ri­ge åkla­ga­ren.

–Ris­ken att de ska­das av att de går ut of­fent­ligt nu, in­nan de så att sä­ga är for­mellt av­skriv­na, är gans­ka li­ten, sä­ger kri­mi­no­log Jerzy Sar­nec­ki.

– Sna­ra­re stär­ker det de­ras sak. Även om det skul­le vi­sa sig att de är skyl­di­ga har de än­då ut­satts för ett myc­ket grovt över­grepp av rätts­sam­häl­let, fort­sät­ter han.

Vad som verk­li­gen hän­de Ke­vin kom­mer san­no­likt ald­rig att kun­na re­das ut, sä­ger han.

–Grund­hy­po­te­sen är att vi ald­rig kom­mer att få ve­ta vad som in­träf­fa­de. Det en­da vi kan ge poj­kar­na är nå­gon slags mo­ra­lisk åter­upp­rät­tel­se, sä­ger han.

Nu blic­kar brö­der­na fram­åt.

– Blir jag ren­tvådd, då har jag fått min upp­rät­tel­se. Se­dan skul­le jag ock­så vil­ja ha en of­fent­lig ur­säkt från Rolf Sand­berg och från res­ten av de po­li­ser som var med, sä­ger Ro­bin Dah­lén. Rolf Sand­berg, som led­de po­li­sens för­un­der­sök­ning i fal­let Ke­vin, har kri­ti­se­rat SVT:S gransk­ning och pe­kat på att vik­ti­ga be­vis ute­läm­nats. TT har upp­re­pa­de gång­er sökt Rolf Sand­berg, ut­an re­sul­tat.

FOTO: NOELLA JO­HANS­SON/TT

Ta­lar ut. Brö­der­na Ro­bin Dah­lén och Christi­an Karls­son pe­ka­des ut som mör­da­re när de var ba­ra fem och sju år gam­la. Ef­ter den upp­märk­sam­ma­de Svt-do­ku­men­tä­ren om fal­let hy­ser de inga tvi­vel om sin oskuld läng­re, sä­ger de. Brö­der­nas för­äld­rar, We­i­ne Karls­son och An­ni­ka Dah­lén, med­ver­ka­de ock­så vid press­kon­fe­ren­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.