Värl­den hål­ler an­dan in­för Trumps re­sa

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Ett tal om islam in­för ledare från mer än 50 mus­lims­ka län­der. För­svars­kon­trakt vär­da hund­ra­tals mil­jar­der kro­nor. Be­sök vid om­tvis­ta­de re­li­giö­sa hel­ge­do­mar.

En di­plo­ma­tisk ba­lans­gång vän­tar Do­nald Trump un­der hans pre­miär­tur ut­om­lands som pre­si­dent.

Förs­ta an­halt blir Sau­dia­ra­bi­en. Vi­si­ten i Sau­dia­ra­bi­en syf­tar bland an­nat till att säk­ra sto­ra för­svars­kon­trakt och han­dels­av­tal, vil­ket kan tol­kas som att re­san pla­ne­rats i en­lig­het med Trumps Ame­ri­ka först­stra­te­gi.

– Ett av de störs­ta va­pen­kon­trak­ten nå­gon­sin ska un­der­teck­nas. Det in­ne­bär jobb i va­pen­in­du­strin vil­ket är ett sätt för Trump att ge till­ba­ka till si­na väl­ja­re, sä­ger An­ders Pers­son, stats­ve­ta­re och Mel­la­nö­stern­ex­pert vid Lunds uni­ver­si­tet.

Det sto­ra sam­tal­säm­net är än­då det an­fö­ran­de om islam som Trump i mor­gon ska hål­la vid en lunch för ledare från över 50 mus­lims­ka län­der. Ta­let blir ”in­spi­re­ran­de men rakt” om vik­ten av att be­mö­ta ra­di­ka­la ide­o­lo­gi­er och ex­tre­mism, sä­ger den na­tio­nel­le sä­ker­hets­råd­gi­va­ren H R Mcmas­ter en­ligt tids­skrif­ten Ti­me.

När Trump på mån­dag re­ser vi­da­re till Is­ra­el fort­ sät­ter han att gå på mi­ne­rad mark, bild­ligt ta­lat. Han ska till Väst­ra mu­ren, även känd som Kla­go­mu­ren, som har en kne­pig ju­ri­disk ställ­ning då den an­ses lig­ga på oc­ku­pe­rat om­rå­de och in­te i Is­ra­el. Den im­pul­si­ve Trumps ord­val om sitt be­sök där kom­mer att vägas på guld­våg. USA:S pre­si­dent pla­ne­rar även att mö­ta den pa­les­tins­ke pre­si­den­ten Mahmud Ab­bas i Bet­le­hem på Väst­ban­ken.

Ett mö­te med på­ve Fran­ci­skus i Va­ti­ka­nen står på ock­så på schemat. Pre­si­den­ten ska ock­så del­ta vid för­svars­al­li­an­sen Na­tos topp­mö­te i Brys­sel och ett G7­mö­te på Si­ci­li­en i Ita­li­en. (TT)

Vi har gri­pit 27 per­so­ner för ho­mo­sex­u­a­li­tet. De är ho­mo­sex­u­el­la. De ha­de en sam­man­komst.

■■MANZUR, en po­lis­chef som in­te vill upp­ge sitt ef­ter­namn, ef­ter att bang­la­deshisk po­lis har gri­pit 27 unga män i en räd mot ho­mo­sex­u­a­li­tet. (TT)

FOTO: SUSAN WALSH/AP

Do­nald Trump är på väg på sin förs­ta ut­lands­re­sa som USA:S pre­si­dent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.