Säm­re häl­sa i Mal­mö­för­or­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■MALMÖ. Bo­en­de i Mal­mös för­or­ter lö­per stör­re risk att drab­bas av hjärt­kärl­sjuk­do­mar än de som bor i in­ners­tan. Det vi­sar en ny forsk­nings­stu­die ge­nom­förd av Hjärt­lung­fon­den.

”Re­sul­ta­ten vi­sar att häl­so­lä­get i Malmö be­hö­ver för­bätt­ras, in­te minst i de so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta för­or­ter­na”, skri­ver Gun­nar Eng­ström, pro­fes­sor i me­di­cinsk epi­de­mi­o­lo­gi vid Lunds uni­ver­si­tet och an­sva­rig för Sca­pis­stu­di­en i Malmö, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.