För­del­ning­en av re­kry­ter­na är klar

Här ham­nar de värn­plik­ti­ga när de ryc­ker in näs­ta år

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

När värn­plik­ten åter­upp­står näs­ta år vän­tas 4 000 per­so­ner ryc­ka in. Nu är För­svars­mak­ten klar med den pre­li­mi­nä­ra för­del­ning­en av re­kry­ter till för­band.

Från och med näs­ta år kom­mer al­la re­kry­ter som an­tas till grund­ut­bild­ning­en att ge­nom­fö­ra den un­der plikt. Det hand­lar om runt 4 000 per­so­ner som pla­ce­ras på oli­ka för­band.

En­ligt nu­va­ran­de pla­ne­ring ska de lo­ka­ler och an­lägg­ning­ar som finns räc­ka till.

– Allt ska fin­nas, det kan hand­la om nå­gon de­talj som mås­te fix­as till. Ett dusch­rum som frä­schas till el­ler ett lo­ge­ment som bli­vit ett om­kläd­nings­rum som mås­te mö­ble­ras för att bli ett lo­ge­ment igen, sä­ger För­ svars­mak­tens re­kry­te­rings­sam­ord­na­re Pe­ter Ta­ges­son.

Grund­ut­bild­ning­en kom­mer att ge­nom­fö­ras på sam­ma sätt som ti­di­ga­re, med en lång ut­bild­ning om 9–11 må­na­der och en kort om 4–7 må­na­der.

Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten kom­mer att kal­la 5 000–6 000 per­so­ner till mönst­ring och där­ut­ö­ver kan mel­lan 6 000–7 000 per­so­ner själ­va sö­ka sig till För­svars­mak­ten och bo­ka tid för pröv­ning hos Rekry­te­rings­myn­dig­he­ten.

Re­ge­ring­ens be­slut att åter­upp­väc­ka värn­plik­ten har fått stor upp­märk­sam­het – nå­got som Ta­ges­son tror har bi­dra­git till att För­svars­mak­ten re­dan i år märkt av ett ökat in­tres­se för grund­ut­bild­ning­en.

– Det bor­de yt­ter­li­ga­re på­ver­ka in­tres­set för att gö­ra värnplikt näs­ta år.

So­fia Eriks­son/tt

FOTO: FREDRIK SAND­BERG/TT ARKIV

Pla­ce­ra­de. Skyt­te­sol­da­ter vid Led­nings­re­ge­men­tet i En­kö­ping un­der in­spek­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.