Sol­kraft ljus­ning för flyk­ting­ar

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

De ti­o­tu­sen­tals sy­ri­er som le­ver i det jor­dans­ka flyk­ting­läg­ret Az­raq har i flera år plå­gats av bris­ten på elekt­ri­ci­tet. Men nu har läg­ret bli­vit först i värl­den med att byg­ga en so­le­ner­gi­park, en­ligt UNHCR.

De se­nas­te två och ett halvt åren har de sy­ri­er som levt i Az­raqläg­ret i Jordanien va­rit be­ro­en­de av bär­ba­ra sol­cell­slam­por för ljus. De har in­te hel­ler haft möj­lig­het att skyd­da sin mat från den ex­tre­ma öken­het­tan.

När läg­ret i ja­nu­a­ri fick till­ gång till elekt­ri­ci­tet för­änd­ra­des li­vet ra­di­kalt. Nu­me­ra kan 52­åri­ga Fa­ti­ma och hen­nes två sö­ner ta ett glas kallt vat­ten och fort­sät­ta med si­na dag­li­ga be­styr ef­ter sol­ned­gång­en.

–I Sy­ri­en var vi va­na att le­va på ett visst sätt, nå­got som se­dan ryck­tes bort från oss när vi blev flyk­ting­ar. När man är van vid elekt­ri­ci­tet kan man in­te fö­re­stäl­la sig hur det är att le­va ut­an, sä­ger hon till The In­de­pen­dent.

I vec­kan in­vig­de UNHCR en ny so­le­ner­gi­park i Az­raq och Fn­or­ga­net be­skri­ver det som den förs­ta som byggts i ett flyk­ting­lä­ger.

”Det ger en säk­ra­re mil­jö för al­la bo­en­de i läg­ret, öpp­nar möj­lig­he­ter för för­sörj­ning och ger barn en chans att stu­de­ra ef­ter mörk­rets in­brott. Fram­för allt ger det al­la bo­en­de i läg­ret ett mer vär­digt liv”, sä­ger FN:S vice hög­kom­mis­sa­rie Kel­ly Cle­ments. (TT)

FOTO: RAAD ADAYLEH/AP ARKIV

Det jor­dans­ka flyk­ting­läg­ret i Az­raq öpp­na­de i april 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.