Häl­so­vård för­bätt­ras i värl­den

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA/ME­DI­CIN. Häl­so­vår­den har för­bätt­rats i så gott som samt­li­ga län­der på jor­den se­dan 1990, en­ligt en ny mät­ning som pre­sen­te­ras i tid­skrif­ten The Lan­cet.

Häl­so­vår­dens kva­li­tet och till­gäng­lig­het upp­skat­tas ge­nom ett in­dex – med en po­ängska­la från 0 till 100 – som grun­das på ris­ken att dö av 32 oli­ka sjuk­do­mar.

Högst upp på den se­nas­te lis­tan åter­finns An­dor­ra med 94,6 po­äng. Där­ef­ter föl­jer Is­land (93,6), Schweiz (91,8) och Sve­ri­ge (90,5).

Längst ner åter­finns Cen­tral­af­ri­kans­ka re­pu­bli­ken med 28,6 po­äng. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.