Fak­ta: Värnplikt

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sve­ri­ge in­för­de all­män värnplikt 1901 då det gam­la in­del­nings­ver­ket av­skaf­fa­des.

Den all­män­na värn­plik­ten gäll­de se­dan till den 1 ju­li 2010 då den er­sat­tes av en fri­vil­lig grund­läg­gan­de sol­dat­ut­bild­ning.

Re­ge­ring­en beslutade i mars i år att åter­in­fö­ra skyl­dig­he­ten att mönst­ra och ge­nom­fö­ra grund­ut­bild­ning­en med värnplikt. Det bör­jar gäl­la från och med näs­ta år.

Av de om­kring 13 000 per­so­ner som gör de fy­sis­ka och psy­kis­ka tes­ter­na vid mönst­ring­en tas runt 4 000 ut för värn­plikts­ut­bild­ning 2018. Sam­ma an­tal gäl­ler för 2019. An­ta­let som tas ut till värnplikt kan kom­ma att öka om världs­lä­get för­säm­ras.

Värn­plik­ten blir ock­så för förs­ta gång­en könsne­u­tral.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.