Svårt med eko­lo­gisk bu­kett

Ma­jo­ri­te­ten av snitt­blom­mor­na är im­por­te­ra­de – nu för­svin­ner mil­jö­märk­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Att få in tre världs­de­lar i en bloms­ter­kvast är ing­en svå­rig­het. Men att hit­ta eko­lo­gis­ka al­ter­na­tiv är svå­ra­re – och snart för­svin­ner den mil­jö­märk­ning som finns.

Ta en titt i gå bort­bu­ket­ten. Där har du tro­ligt­vis blom­mor od­la­de i bå­de regn­skogs­kli­mat och på hög­pla­tå. Bort­sett från tul­pa­ner och nå­gon en­sta­ka blåklint im­por­te­ras ma­jo­ri­te­ten av snitt­blom­mor­na som säljs i Sve­ri­ge. I re­gel flygs de in från Afri­ka och Sy­da­me­ri­ka till Ne­der­ län­der­na. Där­i­från går de med last­bil norrut i Eu­ro­pa.

Den störs­ta im­por­tö­ren är APH Svens­ka AB i Malmö som un­der vå­ren och för­som­ma­ren har flera top­par med al­la hel­ger och hög­ti­der. I da­gar­na läggs be­ställ­ning­ar­na till mors dag och in­för den hel­gen mås­te fö­re­ta­get ta in ex­tra­per­so­nal och kö­ra dubb­la skift.

Dag­li­gen rul­lar le­ve­ran­ser med blom­mor in, en van­lig vec­ka pas­se­rar runt 1,3 mil­jo­ner stjäl­kar APH:S gros­sist­la­ger.

På vag­nar­na står kar­tong­er märk­ta Eti­o­pi­en och Kenya, Cos­ta Ri­ca och Colom­bia, Hol­land och Spa­ni­en. Un­der 1990­ta­let kon­kur­re­ra­de de öst­af­ri­kans­ka län­der­na ut bå­de Is­ra­el och flera av de sto­ra ros­pro­du­cen­ter­na i Sy­da­me­ri­ka, som där­ef­ter rik­tat in sig på nej­li­kor, alstro­me­ria och oli­ka grö­na blad som flo­ris­ter­na an­vän­der när de gör bu­ket­ter. I Kenya an­vänds i dag 3 500 hek­tar för ros­od­ling, sam­ti­digt som Hol­land bac­kat från 5 000 till någ­ra hund­ra.

–Det be­ror del­vis på att Kenya och de öst­af­ri­kans­ka län­der­na kan le­ve­re­ra med hög­re kva­li­tet, de har bätt­re kli­mat­mäs­si­ga för­ut­sätt­ ning­ar, men även läg­re lö­ne­kost­na­der, sä­ger APH:S vd Christi­an Mu­hr.

Jäm­fört med livs­me­del är eko­lo­giskt od­lat in­te li­ka ef­ter­frå­gat ute hos kun­der­na, där­e­mot är Fairt­ra­de en van­lig märk­ning. Mer än varan­nan ros­bu­kett som säljs i dag­lig­va­ru­han­deln är Fairtra­de­märkt. För väx­ter finns även två and­ra märk­ning­ar MPS och FFP, en ne­der­ländsk mil­jö­märk­ning för bran­schen re­spek­ti­ve en cer­ti­fi­e­ring som stäl­ler krav på mil­jö och an­ställ­das vill­kor.

– För tio år se­dan var det svårt att få ut Fairtra­de­blom­ mor, men i dag är kva­li­te­ten of­ta hög­re på de blom­mor­na och det vet kun­den. Men i slutän­den är det pri­set som av­gör. Det är in­te som med Krav­märkt mat, det be­rör på ett an­nat sätt när det gäl­ler din kropp, sä­ger Christi­an Mu­hr.

Vid års­skif­tet för­svin­ner dess­utom Ffp­märk­ning­en, ef­tersom ef­ter­frå­gan hos kon­su­men­ter­na va­rit för li­ten. Vill man ha en mil­jö­märkt bu­kett får man pas­sa på un­der vå­ren när det finns till­gång till Krav­märk­ta svens­ka tul­pa­ner.

– Vi ser en ef­ter­frå­gan och öns­kar att vi kun­de kö­pa in mer svenskt, men det är för svårt för od­lar­na att dri­va upp snitt­blom­mor här. De blom­mor­na skul­le bli väl­digt små, sä­ger bloms­ter­hand­la­ren Qa­ro­li­ne Nord­ström på Lat­hyrus i Malmö.

Svens­ka Na­tur­skydds­för­e­ning­en ser in­te mil­jö­märk­ning som den en­da lös­ning­en.

– Vi tit­ta­de på det för blom­mor för någ­ra år se­dan men det är ett kom­plext om­rå­de. En vik­tig frå­ga skul­le kun­na va­ra en in­ne­hålls­för­teck­ning så att kun­den vet när det är na­tur­lig sä­song för en växt och vil­ken vat­ten­mängd som går åt för att od­la den, sä­ger av­del­nings­che­fen Eva Ei­der­ström. Jen­nie Lo­rents­son/tt

FOTO: JO­HAN NILSSON/TT

Blomst­ran­de af­fär. Bloms­ter­hand­la­ren Qa­ro­li­ne Nord­ström i Malmö säl­jer myc­ket Fairtra­de­märk­ta snitt­blom­mor, men eko­lo­gis­ka är svå­ra­re att få tag på. Sär­skilt yng­re kun­der ef­ter­frå­gar mil­jö­märk­ta blom­mor, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.