Mc-hjäl­mar kla­rar in­te kra­ven

TEST: Tre av åt­ta Mc-hjäl­mar kla­rar in­te de lagstad­ga­de sä­ker­hets­kra­ven, vi­sar ett test som Test­fak­ta gjort på vårt upp­drag.

Hallands Nyheter - - Konsument - MAR­TIN HANS­SON 031-62 40 00 kon­su­ment@gp.se

Trots det vill ing­en svensk myn­dig­het ta an­svar för att ploc­ka bort då­li­ga hjäl­mar. En Mc-hjälm mås­te va­ra tes­tad och god­känd för att få säl­jas i Sve­ri­ge och EU. Men när Test­fak­ta lå­ter det svens­ka forsk­nings­in­sti­tu­tet RISE tes­ta åt­ta van­li­ga Mc-hjäl­mar är det tre mo­del­ler som in­te kla­rar sä­ker­hets­kra­ven.

KLART VÄRST ÄR den ita­li­ens­ka hjäl­men Ca­berg som ger myc­ket då­ligt skydd mot bak­si­dan av hu­vu­det. Vid ett islag mot en kant­sten, mot­sva­ran­de en trot­to­ar­kant, fick prov­hu­vu­det ta emot g-kraf­ter som lig­ger he­la 73 pro­cent över kra­ven i stan­dar­den.

– Ma­te­ri­a­let ver­kar ha kol­lap­sat och vi fick ett så kal­lat ge­nom­slag, sä­ger Klas-gustaf Andersson, test­le­da­re på RISE.

In­te hel­ler hjäl­mar­na från Ju­la och Schu­berth ham­nar på rätt si­da av stan­dar­dens krav. Ju­las hjälm får un­der­känt på bå­de hak­bå­ge och bak­si­da, me­dan Schu­berth ha­de pro­blem med bak­si­dan. Den se­na­re låg dock pre­cis över gräns­vär­det.

– Det kan kän­nas tufft att un­der­kän­na hjäl­mar som lig­ger pre­cis på grän­sen och det kan så klart fin­nas små va­ri­a­tio­ner mel­lan oli­ka ex­em­plar. Men de hjäl­mar vi tes­ta­de kla­ra­de in­te kra­ven, sä­ger Klas-gustaf Andersson.

AL­LA TRE UNDERKÄNDA hjäl­mar är öpp­nings­ba­ra, me­dan öv­ri­ga är in­te­gral­hjäl­mar.

– Det spe­lar ing­en roll om de är öpp­nings­ba­ra el­ler in­te­gral. Al­la hjäl­mar mås­te än­då kla­ra stan­dar­dens krav, sä­ger Klas-gustaf Andersson.

Trots re­sul­ta­ten i Test­fak­tas test kom­mer hjäl­mar­na kun­na fort­sät­ta säl­jas – ing­en svensk myn­dig­het an­ser sig näm­li­gen ha kon­trol­l­an­svar för Mc-hjäl­mar.

– In­te som lag­stift­ning­en ser ut i dag. Bå­de vi, Kon­su­ment­ver­ket och and­ra har på­ta­lat det­ta för re­ge­ring­en vid flera till­fäl­len ut­an att nå­got hän­der, sä­ger Kristof­fer Elo, ut­re­da­re på Trans­port­sty­rel­sen. Så även om ni får ta del av la­bo­ra­to­ri­e­rap­por­ter­na kom­mer ni in­te age­ra?

– Nej, vi kan in­te ploc­ka bort hjäl­mar ef­tersom vi in­te har be­myn­di­gan­de

för det­ta. Det vi kan gö­ra är att vi­da­re­be­ford­ra rap­por­ten till det lands myn­dig­het som god­känt hjäl­men, sä­ger Kristo­fer Elo.

Petra Holmlund, in­for­ma­tions­an­sva­rig på Sve­ri­ges Mo­tor­cy­klis­ter, blir upp­rörd över så­väl testre­sul­ta­ten som myn­dig­he­tens svar.

– Det är skräm­man­de att det finns hjäl­mar på mark­na­den som in­te kla­rar kra­ven. Och det är li­ka skräm­man­de att ing­en gör nå­got åt det, sä­ger hon.

Bäst stöt­dämp­ning har testets dy­ras­te hjälm från Sho­ei, men även No­lan och låg­prishjäl­men från Bil­te­ma kla­rar det­ta test myc­ket bra.

SAM­TI­DIGT SÄ­GER IN­TE tes­ter­na i krav-stan­dar­den allt om hjäl­mar­nas

”Det är skräm­man­de att det finns hjäl­mar på mark­na­den som in­te kla­rar kra­ven” PETRA HOLMLUND in­for­ma­tions­an­sva­rig på Sve­ri­ges Mo­tor­cy­klis­ter

skydds­ni­vå. Test­fak­ta lät även un­der­sö­ka skydd mot ro­ta­tions­våld – det vill sä­ga när hjäl­men får en smäll snett från si­dan. Den här ty­pen av smäl­lar ut­gör den van­li­gas­te or­sa­ken till bå­de lät­ta­re och all­var­li­ga­re hjärn­ska­dor.

Ing­en av de tes­ta­de hjäl­mar­na har ex­tra skydd mot hu­vud­ro­ta­tion, nå­got som än­nu är myc­ket ovan­ligt bland Mc-hjäl­mar. Och re­sul­ta­ten blev hel­ler in­te sär­skilt bra. Jäm­för man med ti­di­ga­re mät­ning­ar av hjäl­mar med ro­ta­tions­skydd skul­le det va­ra möj­ligt att mins­ka ris­ken för hjärn­ska­dor med upp till 25 pro­cent.

– När det gäl­ler all­var­li­ga skall­ska­dor ge­ne­rellt så kom­mer minst 65 pro­cent från ro­ta­tions­våld. Där­för bor­de det­ta kom­ma in i stan­dar­den för Mc-hjäl­mar. Era re­sul­tat vi­sar ock­så att det finns stor po­ten­ti­al till för­bätt­ring här, sä­ger Sve­in Klei­ven, pro­fes­sor i neu­ro­nik vid KTH.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.