Så sva­rar hjälm­fö­re­ta­gen:

Hallands Nyheter - - Konsument - MAR­TIN HANS­SON 031-62 40 00 kon­su­ment@gp.se

Andrea Dong­hi, pro­dukt­chef på Ca­berg.

– Vi har pro­du­ce­rat Du­ke­hjäl­men i många år och den har kla­rat bå­de typ­god­kän­nan­de och pro­duk­tions­tes­ter fram­gångs­rikt. Ef­tersom vi än­nu in­te fått ta del av al­la de­tal­jer från testet kan vi in­te kom­men­te­ra re­sul­ta­tet vi­da­re. Mag­nus Ljung, in­for­ma­tions­an­sva­rig på Ju­la som säl­jer hjäl­men VCAN V210:

– Vi tar testet på stort all­var och pro­duk­ten är stop­pad för för­sälj­ning un­der det att vi ge­nom­för en egen ut­red­ning till­sam­mans med le­ve­ran­tö­ren. Di­etrich von Gump­pen­berg, Pr-an­sva­rig för Schu­berth:

– Vi är myc­ket för­vå­na­de över re­sul­ta­ten. Hjäl­men har tes­tats flera gång­er av så­väl na­tio­nel­la som in­ter­na­tio­nel­la in­sti­tut och vi har alltid fått myc­ket po­si­ti­va re­sul­tat. Hjäl­men är dess­utom typ­god­känd av tys­ka myn­dig­he­ter i en­lig­het med gäl­lan­de stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.