Ban­ker fri­skri­ver sig för drift­stopp

Hallands Nyheter - - Konsument -

BANK: De fles­ta kon­su­men­ter an­vän­der in­ter­net­tjäns­ter för bank­af­fä­rer och han­del med vär­de­pap­per. Sam­ti­digt har en gransk­ning som Kon­su­ment­ver­ket gjort vi­sat att ban­ker­na har långt­gå­en­de fri­skriv­ning­ar vid drift­stopp och där­med in­te be­hö­ver ta an­svar för följ­der­na av ett stopp i drif­ten.

En­ligt ver­ket har kon­su­men­ter­na rätt att stäl­la hög­ra krav på att ban­ker­nas in­ter­net­tjäns­ter är till­för­lit­li­ga och drift­säk­ra. Bo­la­gens an­svar bör ock­så fram­gå av vill­ko­ren, vil­ket in­te alltid är fal­let i dag, an­ser Kon­su­ment­ver­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.