Af­fä­ren som slår mynt av myn­ten

Hallands Nyheter - - Konsument -

PENG­AR: Me­dan många bu­ti­ker har satt ett tak för hur många mynt som kan väx­las in har en bu­tiksä­ga­re i Norr­kö­ping gjort tvärtom. I livs­me­dels­af­fä­ren finns nu­me­ra en myn­t­au­to­mat där kun­der kost­nads­fritt kan väx­la in si­na mynt. Kvit­tot kan an­vän­das i bu­ti­ken un­der sam­ma dag, skri­ver Fri Kö­pen­skap.

– Det har va­rit en bra af­fär för oss. Sam­ti­digt har vi fått en mas­sa good­will, sä­ger bu­tiksä­ga­ren Per Arén.

En kund som väx­la­de in 6 000 kro­nor fick ett pre­sent­kort som gäl­ler ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.