Stöt­dämp­ning

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Hjäl­mar­nas stöt­däm­pan­de för­må­ga tes­ta­des mot de­lar av stan­dar­den ECE-R22, ka­pi­tel 7.3, 7.2.3 och 7.2.4. I testet användes två hjäl­mar av var­je fab­ri­kat.

* Den ena hjäl­men kyl­des ned till -20 °C och ut­sat­tes för islag mot­sva­ran­de en platt yta. Den and­ra het­ta­des upp till 50 °C och ut­sat­tes för islag mot­sva­ran­de en trot­to­ar­kant.

* Hjäl­mar­na tes­ta­des så som stan­dar­den krä­ver med fem islag: fram­si­da, si­da, topp, bak­si­da och hak­bå­ge.

* Ef­ter att hjäl­mar­na gått ige­nom de stan­dar­di­se­ra­de isla­gen ut­sat­tes de för ett ex­tra slag mitt emel­lan islags­punk­ter­na på topp och si­da. Det­ta för att un­der­sö­ka om nå­gon till­ver­ka­re ut­for­mat sin hjälm ef­ter stan­dar­den och kom­pro­mis­sat med skyd­det på öv­ri­ga stäl­len (nå­got det ryk­tas om i bran­schen). Al­la hjäl­mar kla­ra­de det­ta slag ut­an an­märk­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.