Fak­ta: Olycks­sta­tistik – Mc-fö­ra­re

Hallands Nyheter - - Konsument -

Det finns drygt 320.000 re­gi­stre­ra­de mo­tor­cyklar i Sve­ri­ge. År 2016 dog 36 Mc-fö­ra­re i tra­fi­ken och 238 blev all­var­ligt ska­da­de. Siff­ror­na över dö­da och ska­da­de har va­rit re­la­tivt kon­stan­ta de se­nast fem åren. Un­der åren 2002 till 2009 var siff­ror­na där­e­mot nå­got hög­re. Ser man i ett läng­re per­spek­tiv har an­ta­let mo­tor­cyklar i tra­fik för­dubb­lats se­dan 1998 men sam­ti­digt har an­ta­let dö­da­de och svårt ska­da­de sjun­kit. Käl­la: Sve­ri­ges Mo­tor­cy­klis­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.