”Med kvin­nor har jag har fått blom­ma ut”

Från det att Anna Blom­berg var li­ten har hon hål­lit på med ko­mik. Nu har det gått tjugo år se­dan hon änt­ra­de hu­morsce­nen och är nu­me­ra ett stort drag­plås­ter. Sam­ti­digt har hon he­la ti­den fört en låg­mäld kamp mot mans­do­mi­nan­sen i bran­schen.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - LE­NA WREEDE/TT

Om det är möj­ligt att vis­sa män­ni­skor föds till ko­mi­ker så är Anna Blom­berg en av dem. Sett i back­spe­geln kan det tyc­kas va­ra en slump att hon ham­na­de i ar­tist­värl­den. På gym­na­si­et val­de hon bort c-språ­ket mot mu­sik. Men ef­tersom den grup­pen ha­de så få sö­kan­den blev det te­a­ter i stäl­let.

Sam­ti­digt har ådran och vil­jan att roa fun­nits där se­dan hon var li­ten. Hon be­rät­tar att hon ti­digt gil­la­de att gö­ra eg­na fi­gu­rer, gär­na nå­gon som hal­tar el­ler ha­de nå­got an­nat pro­blem. El­ler så här­ma­de hon and­ra. Så har det fort­satt.

I DAG ÄR HON en ef­ter­trak­tad ko­mi­ker som un­der vå­ren och som­ma­ren är ak­tu­ell i tv-pro­gram­men Hur gör djur och Så myc­ket ro­li­ga­re. Se­na­re i som­mar med­ver­kar hon i tur­nén Väst­kus­tef­fek­ten och så hål­ler hon på med ett ra­di­o­pro­gram för P4.

Mest känd är hon för si­na imitationer av Lill-babs, Jim­mie Åkes­son, Eli­sa­bet Höglund, drott­ning Sil­via och ka­rak­tä­rer som Gun­vor Halldén i tv-se­ri­en Star­ke man el­ler ”kå­ta Gun” som dy­ker upp li­te här och var. På fi­ket där vi sit­ter skif­tar hon snabbt mel­lan oli­ka röst­lä­gen och ges­ter. Sam­ti­digt är det alltid med myc­ket vär­me.

– Man mås­te ha li­te koll så att det in­te blir för kons­tigt och elakt. Sam­ti­digt glöm­mer jag of­ta bort att det är en rik­tig per­son, det blir mer som en egen fi­gur som jag gör.

Ris­ken att hon trött­nar på en ka­rak­tär är li­ten ef­tersom den he­la ti­den ut­veck­las. Dess­utom till­kom­mer det nya. Då bru­kar hon lå­ta sam­bon och skå­de­spe­la­ren Da­ni­el lyss­na li­te och kom­ma med tips.

– Han kan sä­ga att jag ska ned med nä­san li­te, gö­ra li­te mer si el­ler så. Men mest går jag runt själv hem­ma och övar. Man får hål­la på li­te och för­sö­ka hit­ta vad som är sko­jigt.

BRED­VID LUSTEN ATT roa har det ock­så fun­nits en driv­kraft att för­bätt­ra värl­den. Ett drag som tro­ligt­vis kom­mer hem­i­från. Un­der upp­väx­ten var pap­pa, vi­ro­lo­gen, och mam­ma, jour­na­lis­ten, med i U-grup­pen – or­ga­ni­sa­tio­nen som stred för att u-lands­bi­stån­det skul­le upp­gå till en pro­cent av stats­bud­ge­ten. Anna minns att hon fick föl­ja med för­äld­rar­na ut i de­mon­stra­tions­tå­gen till stöd för Chi­les folk el­ler mot då­va­ran­de re­ge­ring­en.

FÖR EGEN DEL har en­ga­ge­mang­et mest kom­mit att hand­la om den ojäm­li­ka för­del­ning­en av män och kvin­nor på hu­morsce­nen. När hon och kom­pi­sar­na Hil­da Lund­gren, nu­me­ra Ram­s­ten, och Ca­mil­la Pers­son bil­da­de hu­morgrup­pen Dot­ter­bo­la­get 1997 var ko­me­di­sce­nen en mans­do­mi­ne­rad värld.

– Det vil­le jag ju för­änd­ra, bli li­te pi­on­jär så där. Jag vet in­te om just jag har gjort så myc­ket, men jäm­fört med när jag bör­ja­de är det många fler kvin­nor som är med. Det finns en an­nan ac­cep­tans för oss och fram­för allt ac­cep­te­rar man in­te att det finns ett kvin­no­förakt.

ANNA BLOM­BERG BE­RÄT­TAR att hon un­der åren stött på en och an­nan man, ung som gam­mal, som kom­mit med oli­ka råd. En an­nan va­ri­ant är kil­lar­na som ba­ra kör över och in­te lyss­nar.

– Det är väl så att jag alltid tyckt att det va­rit svårt att job­ba med män­ni­skor som tar myc­ket plats. Jag har svårt att häv­da mig mot dem. Det blir så häm­man­de.

– Nu, in­för ra­di­o­pro­gram­met job­bar jag med Pau­la Mcma­nus som re­gis­se­rar. Det är så otro­ligt skönt. Det ba­ra fly­ter på lik­som. Även med Hil­da som re­gis­se­ra­de min fö­re­ställ­ning Anna Blom­bergs värld har det va­rit en­kelt. Med kvin­nor har jag fått blom­ma ut.

Bild: CHRISTINE OLSSON/TT

MÅNGA RÖSTER. Anna Blom­berg är känd för si­na imitationer av bland and­ra Lill-babs, Jim­mie Åkes­son och Eli­sa­bet Höglund. I som­mar är hon ak­tu­ell i bå­de ra­dio och tv och på sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.