Li­te om: Anna Blom­berg

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 45 år den 20 maj. * Bor: Stock­holm. Som­mar­hus ut­an­för Ar­bo­ga * Fa­milj: Sam­bon Da­ni­el Gustavsson och två sö­ner, 9 och 6 år. * Gör: Ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re och pro­gram­le­da­re. * Ak­tu­ell: Med tv-pro­gram­men Hur gör djur i TV3 och Så myc­ket ro­li­ga­re i Ka­nal 5, samt ett nytt pro­gram för P4 i Sve­ri­ges Ra­dio. Ska i som­mar ut med hu­mor­tur­nén Väst­kus­tef­fek­ten. * Om att fyl­la 45: ”Det känns bra att bli li­te äld­re. Man har lagt någ­ra år bakom sig och har en viss er­fa­ren­het av li­vet och jobb och så.” * Så fi­rar jag fö­del­se­da­gen: ”Just nu job­bar jag så myc­ket och kom­mer ba­ra att fi­ra med fa­mil­jen. Kanske blir det en li­ten båtut­flykt och se­dan går vi på en re­stau­rang. Det skul­le va­ra my­sigt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.