Förs­ta gång­en Fal­ken­bergs­band hör­des i etern

Hallands Nyheter - - Livets Gång - JAN-OLOF NILSSON

Ef­ter tio år i etern dim­per änt­li­gen Ber­til Per­rolf och ”Ski­vor till kaf­fet” ned i lil­la Älv­se­red. Ja, Ber­til själv har ju va­rit med läng­re än så, men omått­ligt po­pu­lä­ra ”Ski­vor till kaf­fet” fyl­ler allt­så de­cen­ni­et jämnt i år, och nu får he­la svens­ka fol­ket ve­ta var Älv­se­red lig­ger, ty i 1967 års Sve­ri­ge finns ing­en av kvin­na född som in­te lyss­nar.

Kon­cep­tet är li­ka en­kelt som ge­ni­alt – li­te små­putt­rigt snack med så kal­lat ”van­ligt folk” un­der kaf­fe­ras­ten på en ar­bets­plats nå­gon­stans i Sve­ri­ge, i det­ta fall det sto­ra vä­ve­ri- och postor­der­fö­re­ta­get i Älv­se­red. Och så får någ­ra ut­val­da chan­sen att öns­ka ski­vor. Även här skrivs ett styc­ke histo­ria, då en av de öns­ka­de ski­vor­na är av Fal­ken­bergs­ban­det Bert Ben­nys. Lå­ten som öns­kas är ”Det finns ing­en som du”, det vill sä­ga B-si­dan på ban­dets ry­kan­de färs­ka sing­el.

EN­LIGT EN STOR ar­ti­kel i HN här­för­le­den är Bert Ben­nys det förs­ta band från Fal­ken­berg som nå­gon­sin fått spe­la in en ski­va, och där­med tor­de det väl nu även va­ra den förs­ta ski­van från Fal­ken­berg som spe­lats i ra­dio (men osvu­ret är för­stås bäst). Hur som helst miss­tän­ker vi starkt att det där ra­di­o­pro­gram­met ”Ski­vor till kaf­fet” kom­mer att fort­sät­ta ett bra tag till, li­kaså Ber­til Per­rolf och kanske även Bert Ben­nys.

Var­bergs lo­kals ut­tag­ning­ar till täv­ling­en Årets Mo­tor­kvin­na av­görs nu i hel­gen. Ty­värr blir det ing­et avan­ce­mang till fi­na­len för nå­gon av del­ta­gar­na i år, där­till är pric­kar­na i pro­to­kol­len för många. Vi no­te­rar ock­så att del­ta­gar­na bli­vit fär­re med åren, vil­ket må­hän­da är ett sund­hets­tec­ken, då det där med en kvin­na bakom rat­ten in­te är så märk­vär­digt läng­re.

Även HN:S namn­täv­ling för Fal­ken­bergs nya cam­ping är av­gjord. Det för­slag som föll ju­ryn mest i sma­ken var ”Falk Camp”, me­dan ”Hjorts­ber­ga” och ”Gyl­le­ne Hjor­ten” kom på and­ra- re­spek­ti­ve tred­je­plats. Åter­står ba­ra att se om drät­sel­kam­ma­re och stads­full­mäk­ti­ge går på sam­ma lin­je. Bland de ra­ta­de för­sla­gen fin­ner vi bland an­nat ”La­ta Ru­tan”, ”So­va­ro”, ”Kylsla­gen” och ”Bo­fin­ken”.

VÄN­NER AV SÄM­RE ord­vit­sar glä­der sig kanske även åt länsin­del­nings­ut­red­ning­ens nu fram­lag­da för­slag att tvinga in Hal­land i ett fram­ti­da Gö­te­borgs stor­län. And­ra hål­ler sig nog för skratt över för­sla­get som är tänkt att re­a­li­se­ras 1971. Ja, ba­ra en sån sak som att Borås fö­reslås bli vår nya re­si­dens­stad får ju nack­hå­ren att re­sa sig. Även nå­got som kal­las lands­kon­tors­ut­red­ning­en och läns­för­valt­nings­ut­red­ning­en står bakom för­sla­get, vil­ket väl egent­li­gen ba­ra be­ty­der att per­so­na­len vid tre ut­red­nings­in­stan­ser med onö­digt långa namn har krö­kat till det or­dent­ligt på job­bet den se­nas­te ti­den. Nå­väl, den som le­ver får se hur det blir med den här sa­ken…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.