DET HÄN­DE DÅ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 30 år se­dan, 1987, vann IFK Gö­te­borg sin and­ra Ue­fa-cup­se­ger, i fi­na­len mot Dun­dee Uni­ted på skot­tar­nas hem­maa­re­na. Re­sul­ta­tet blev 2–1 to­talt ef­ter 1–0 hem­ma och 1–1 bor­ta.

* För 40 år se­dan, 1977, släpp­tes Vaclav Ha­vel ur fäng­el­se i Prag, där han sut­tit in­låst i fy­ra må­na­der ut­an rät­te­gång. Fri­giv­ning­en sked­de ef­ter att den tjec­ko­slo­va­kis­ke för­fat­ta­ren ha­de av­svu­rit sig rol­len som ta­les­per­son för Char­ta 77 – ett ma­ni­fest med krav på re­spekt för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter – och of­fent­ligt lo­vat att in­te ha vi­da­re med det att gö­ra. Ef­ter fri­giv­ning­en häv­da­de Ha­vel att myn­dig­he­ter­na ha­de lu­rat ho­nom att tro att ma­ni­festet ha­de upp­hört, för att få ho­nom att dra sig till­ba­ka från den po­li­tis­ka grup­pe­ring­en. * För 85 år se­dan, 1932, lyf­te Ame­lia Ear­hart från New­found­land i en en­mo­to­rig röd Lock­heed Ve­ga 5B och lan­da­de ut­an­för Nor­dir­land 15 tim­mar se­na­re. Så blev hon den förs­ta kvin­nan att kor­sa At­lan­ten un­der en en­sam­flyg­ning, fem år ef­ter att Char­les Lind­bergh ha­de bli­vit den förs­ta man­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.