Var­bergs Gif brän­de mäng­der av chan­ser och för­lo­ra­de.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - MIKAEL MARTINS­SON 010-471 52 47 mikael.martins­son@hn.se

”Han som pas­sa­de var minst en me­ter off­si­de och det känns li­te surt”

FREDRIK BJÖRK

Ef­fek­ti­vi­te­ten sak­na­des i Var­bergs Gif. – Det kän­des som om vi ha­de 20 chan­ser, sa bac­ken Fredrik Björk.

20 chan­ser var det väl in­te, men be­tyd­ligt fler än mot­stån­da­ren.

Lin­do­me av­gjor­de mat­chen den förs­ta de­len av förs­ta halv­lek La­get var kli­niskt i av­slut­ning­ar­na. Och det kan man in­te sä­ga om Var­bergs Gif som mis­sa­de tre he­ta lä­gen.

I den tred­je mi­nu­ten fick Ar­bi­os Mzi ett jät­te­lä­ge pre­cis fram­för må­let, men hans skott vinkla­des ut­an­för. Det­ta se­dan Alo­and Al­za­ha­vi skic­kat in bol­len ef­ter en när­kamp.

– Jag var in­te rik­tigt be­redd på att han skul­le få in den och fick fel­träff. Men det är så­dant som hän­der, sa Ar­bi­os.

MZI HA­DE YT­TER­LI­GA­RE ett lä­ge där mål­vak­ten Pel­le Sjö­berg räddade ne­re vid mar­ken.

Ef­ter 24 mi­nu­ter slog sam­ma Mzi en pass­ning bak­åt till Alo­and Al­za­hawi som bredsi­da­de bol­len ut­an­för i helt fritt lä­ge.

– Jag klac­ka­de fram den och trod­de nog att han skul­le gö­ra mål. Men det är många bra spe­la­re som mis­sar. Det är ba­ra att kö­ra på. Två mis­sa­de jät­te­chan­ser. – Vi skul­le tryckt på mer som vi gjor­de i and­ra. Men jag tyc­ker att vi ska­par fler lä­gen än de, sa Ar­bi­os.

DÅ VAR DET an­nat med Lin­do­me.

På la­gets förs­ta an­fall gjor­de la­get mål. Det var för­re Ör­gry­te­spe­la­ren Ni­co­las Sand­berg som lyf­te bol­len över Se­basti­an Ek­holm ef­ter att ha vun­nit en när­kamp med Fredrik Björk. Tamt för­svars­spel där.

– Ja, det var in­te en av mi­na bätt­re in­sat­ser. Jag för­sök­te ren­sa men vi kom ihop och jag vän­ta­de för länge med den rens­ning­en, sa Fredrik.

Se­dan i den 22a mi­nu­ten kom 0–2 när Sand­berg bredsi­da­de ner bol­len till Vik­tor Alex­an­ders­son. Hans mark­skott gick en­kelt för­bi täc­kan­de Gif-spe­la­re och smet in vid stol­pen.

– Han som pas­sa­de var minst en me­ter off­si­de och det känns li­te surt, sa Fredrik Björk.

Gif gick di­rekt ner på en tre­backs­lin­je.

Ar­bi­os Mzi fort­sat­te skju­ta men mål­vak­ten Pel­le Sjö­berg kun­de räd­da till hör­na och Alo­and Al­za­hawi av­slu­ta­de Gifs chans­ri­ka förs­ta halv­lek med att missa yt­ter­li­ga­re ett lä­ge.

– Jag tyc­ker in­te att de är bätt­re än oss, men gör må­len. Vi får käm­pa hårt för po­äng­en, sa Fredrik Björk.

I AND­RA HALV­LEK var in­te chan­ser­na så många för nå­got av la­gen. Gif fort­sat­te dock att ir­ri­te­ra fram­för Lin­do­mes mål och Kresh­nik Ka­me­raj var nä­ra att tryc­ka in re­du­ce­ring­en i den 68:e mi­nu­ten, men Jo­a­kim Hall kom emel­lan.

Gif flyt­ta­de upp sitt lag och låg med tre, fy­ra spe­la­re i an­falls­po­si­tion ,men Lin­do­me säk­ra­de hemåt och stod rätt i för­sva­ret, Och fler far­li­ga in­lägg nic­ka­des bort el­ler box­a­des bort av Sjö­berg.

Och på slu­tet ha­de Lin­do­me flera chan­ser att gö­ra 3–0.

Bild: KRISTER ANDERSSON

DEPPIGT. Var­bergs Gif fick ge sig mot Lin­do­me

Bild: KRISTER ANDERSSON

PÅ SPRÅNG. Ar­bi­os Mzi får spel­tid i sin nya klubb Var­bergs Gif. Han han gör det bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.