Var­bergs Bo­is mö­ter se­ri­e­le­dan­de BP i kväll.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Det var ju en sån där match när allt fun­ka­de. Det var ba­ra att nju­ta” JÖRGEN WÅLEMARK

Ur­ladd­ning­en var un­der­bar, men nu är bo­i­sar­na till­ba­ka på mar­ken igen. Ett nytt, och för­mod­li­gen be­tyd­ligt mer krä­van­de, test på for­men er­bjuds i bor­t­a­mö­tet mot se­ri­e­le­dan­de Brom­ma­poj­kar­na.

– Det här blir nå­got helt an­nat än mot Gais, spår Bo­is-mitt­fäl­ta­ren Jo­a­kim Lind­ner.

Han är be­kant med un­der­la­get på Grims­ta IP.

– Det var där jag bör­ja­de min kar­riär, sä­ger han. Jag läm­na­de BP 2013. Det blev först ett år i Ös­ter och nu är jag in­ne på min tred­je sä­song i Bo­is.

Han gör ett stort jobb på in­ner­mitt­fäl­tet och nu har det ock­så ut­myn­nat i en del mål.

– Det är ba­ra bonus, skrat­tar ”Joc­ke”, som no­te­ra­des för två mål och en mål­gi­van­de pass­ning i ut­skåp­ning­en mot Gais.

KLART ATT BO­I­SAR­NA tillät sig att nju­ta ett tag, men det finns ing­en risk för kax­ig­het.

– Vå­ra kil­lar är in­te lag­da åt det hål­let, lo­var Lind­ner. Men det är klart att stäm­ning­en är god, det är ex­tra kul med fot­bolls just nu.

Jo­a­kim Lind­ner kom­mer att stäl­las mot en del kil­lar som han ti­di­ga­re spe­lat med.

– Det är in­te så många kvar se­dan jag var med i BP, men en del mor­sar man för­stås ex­tra på.

Gais i all ära, men Brom­ma­poj­kar­na har så här långt gjort en strå­lan­de come­back­sä­song i Superettan.

En­da plum­pen för se­ri­e­le­dar­na är 1–2-för­lus­ten mot Fal­ken­bergs FF.

– Jodå, jag har sett den på vi­deo, sä­ger Bo­is-trä­na­ren Jörgen Wålemark. Fal­ken­berg gjor­de det rik­tigt bra.

– Men för oss hand­lar det nu om att mö­ta BP på Grimstas konst­gräs, där är de verk­li­gen in­te lät­ta att tas med.

WÅLEMARK SÄ­GER SOM Lind­ner; en dags su­gan­de på 7–1-ka­ra­mel­len, se­dan till­ba­ka till var­da­gen.

– Det var ju en sån där match när allt fun­ka­de. Det var ba­ra att nju­ta, sä­ger Bo­is-trä­na­ren.

Han kan med­de­la att spelar­trup­pen är in­takt; så när som på mitt­bac­ken Pär Asp, av­stängd ef­ter sitt tred­je gu­la kort. Han lär er­sät­tas av Se­basti­an Star­ke Hed­lund. I öv­rigt är al­la som var med se­nast till­gäng­li­ga för spel.

– Men det kanske än­då kan bli någ­ra änd­ring­ar. Det är ett späc­kat match­pro­gram just nu. Någ­ra tan­kar in­för lör­dags­mat­chen?

– Jag ser för­stås gär­na att vi har sam­ma spel­gläd­je som se­nast. Det gäl­ler att se upp med BP:S speed. Det går snabbt och de är pass­nings­skick­li­ga.

– De­fen­si­ven mås­te sit­ta, sen får gär­na of­fen­si­ven fort­sät­ta va­ra som mot Gais...

Bild: KRISTER ANDERSSON/ARKIV

MÅLFINNAR-JOC­KE. In­te nog med att Jo­a­kim Lind­ner gör ett slit­jobb på mitt­fäl­tet. Han har även sett till att nä­ta ett par gång­er. Nu är han till­ba­ka på sin gam­la hem­ma­plan, Grims­ta IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.