”Ald­rig trä­nat på en så då­lig plan”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

”En del av kor­ten i år har va­rit kor­rek­ta men över­lag tyc­ker jag de är väl­digt snab­ba upp med kor­ten. Dess­utom är det svårt att få till en di­a­log med dem”

DA­VID SVENS­SON

”Kom­mu­nen får fixa det, vi ska kun­na be­dri­va en or­dent­lig trä­ning.”

Myc­ket är job­bigt för Fal­ken­bergs FF just nu. Man dras med flera ska­dor och av­stäng­ning­ar in­för mö­tet med topp­la­get Dal­kurd. Dess­utom har man en trä­nings­plan som för besk kri­tik.

Da­gen ef­ter den tunga för­lus­ten mot Öis slic­kar mål­vak­ten Hampus Nilsson så­ren så gott det får med en pro­me­nad i Fal­ken­berg som nåtts av hög­som­mar­vär­me.

– Det känns tungt såklart, vi är in­te nöja med mat­chen. Vi kom­mer in­te upp i ni­vå i var­ken spe­let el­ler i vår ag­gres­si­vi­tet. I al­la fall in­te i förs­ta hal­vek, sä­ger mål­vak­ten Hampus Nilsson.

I AND­RA HAL­VEK var Fal­ken­berg var mer ag­gres­sivt. Det tyck­te i al­la fall do­ma­ren Fredrik Klit­te. Fal­ken­berg fick näm­li­gen två rö­da kort.

– Det är märk­ligt för jag tyc­ker in­te att det var en ful match, det kän­des som att do­ma­ren in­te vil­le ha någ­ra när­kam­per alls, fort­sät­ter Nilsson.

– Men egent­li­gen är det skit sam­ma, ha­de vi spe­lat bätt­re så ha­de in­te do­ma­ren bli­vit av­gö­ran­de. Men nu får vi läg­ga ho­nom åt si­dan.

NÅ­GOT DE DÄR­E­MOT in­te kan läg­ga si­dan, ut­an som är pri­märt all­var­ligt om man får tro Hampus Nilsson, är FFF:S trä­nings­plan på Kristi­neslätt.

– Det är jag rik­tig ir­ri­te­rad på, den är in­te bra alls, bol­len ba­ra stud­sar och spe­lar­na får an­vän­da fy­ra touch i stäl­let för en, det är un­der all kri­tik, ry­ter Hampus Nilsson.

– Jag har trä­nat på många oli­ka pla­ner i min kar­riär men ald­rig på en så­dan här. Att va­ra ett elit­lag som in­te har en plan att trä­na på - det är in­te bra nog. Hur på­ver­kar det era för­be­re­del­ser?

– Det går ju in­te att slå en fem­me­ters­pass för att bol­len ba­ra stud­sar och när vår are­na har en su­per­b­ra plan blir det ju jät­testo­ra kon­tras­ter, då är det näs­tan bätt­re att trä­na på konst­gräs, det­ta blir näs­tan som ett tred­je un­der­lag och då går det in­te att hö­ja kva­li­tén.

Att hit­ta nya trä­nings­möj­lig­he­ter är bråds­kan­de me­nar Nilsson. om do­mar­na

– Det mås­te hän­da nå­got snart, så är det ba­ra, sä­ger Nilsson, märk­bart en­ga­ge­rad i frågan.

Som han me­nar helt klart en re­surs­frå­ga. Och up­pen­bar­li­gen finns det re­sur­ser, Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na har ett jät­te­bra gräs.

– Det är ju kom­mu­nen som läg­ger sköt­seln och jag tyc­ker synd om vakt­mäs­tar­na, jag ser att de job­bar med pla­nen he­la ti­den men det är svårt för dem att trol­la ut­an re­sur­ser.

– Kom­mu­nen får fixa det, vi ska kun­na be­dri­va en or­dent­lig trä­ning.

HAMPUS NILSSON

TRÄ­NA­RE HASSE EKLUND var var­ken nöjd med pre­sta­tio­nen el­ler do­ma­ren mot Öis men har nu sik­tet in­ställt mot Dal­kurd.

– De är ett lag med bra pass­nings­spel som vill sty­ra si­na mat­cher. För oss blir det vik­tigt att in­te lå­ta dem gö­ra det, de kan få ha bol­len men vi ska sty­ra spe­let med vår match­plan, sä­ger Hasse Eklund.

Han tror att Dal­kurds va­na vid konst­gräs kan va­ra en för­del för Fal­ken­berg.

– Ab­so­lut, på na­tur­gräs har vi myc­ket stör­re möj­lig­het att press högt och stö­ra dem hög­re upp i ba­nan.

Av­stäng­ning­ar och ska­dor stäl­ler dock till det för FFF. Ef­ter rö­da kort mot Öis är bå­de Da­vid Svens­son och Per Karls­son av­stäng­da, dess­utom drog Enock Kwak­wa på sig sitt tred­je gu­la för sä­song­en och är där­med ock­så av­stängd. Utö­ver det är Li­nus Andersson, Ri­chard Don­kor och Amin Na­za­ri tvek­sam­ma till spel och Ste­fan Ro­de­våg mis­sar de­fi­ni­tivt.

LYCKLIGTVIS FÖR Fal­ken­berg så är bå­de Do­mi­nic Chat­to och Mahmut Özen till­ba­ka ef­ter, just det, av­stäng­ning­ar...

Bild: KRISTER ANDERSSON

ILS­KEN MÅLVAKT. Hampus Nilsson är in­te alls nöjd med hur FF:S trä­nings­plan på Kristi­neslätt är.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.