Har gult plöts­ligt bli­vit fult?

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR ANDERSSON vik­tor.andersson@hn.se

Fal­ken­berg går mot sin ”fu­las­te” sä­song nå­gon­sin. La­get har re­dan dra­git på sig tjugo var­ning­ar samt smått osan­no­li­ka fem rö­da kort.

– Vi vill va­ra ett ag­gres­sivt lag och vi är ett käm­pagäng men det­ta har jag in­te va­rit med om un­der he­la min kar­riär, sä­ger FF:S trä­na­re Hasse Eklund.

Fal­ken­berg bru­ka­de va­ra det snäl­la la­get. De har pre­nu­me­re­rat på höga pla­ce­ring­ar i fair play-li­gan. 2014 blev de tvåa och 2013 vann de. 2015 fick de in­te ett en­da rött kort. Då var Fal­ken­berg för snäl­la. Nu är lä­get tvärtom.

– Det är en väl­digt ojämn do­mar­ni­vå och spe­lar­na har svårt att hit­ta ett lä­ge som gäl­ler, sä­ger Eklund.

– Jag har va­rit med in­om elit­fot­bol­len i 30 år och har ald­rig va­rit med om nå­got som det­ta, spe­lar­na och do­mar­na har­mo­ni­se­rar in­te.

EF­TER TVÅ NYA rö­da kort i mat­chen mot Öis är FFF nu up­pe i fem rö­da to­talt, på åt­ta mat­cher. Det är li­ka många som la­get har haft på de fem se­nas­te sä­song­er­na.

Även an­ta­let var­ning­ar har ökat för FF. Vis­ser­li­gen fick de 53 styc­ken gu­la kort mot sig för­ra sä­song­en men 2015 var de ba­ra 38 och 2014 än­nu fär­re, en­dast 33.

– Vi har pra­tat li­te om det i på da­gens trä­ning, vi be­hö­ver bli li­te mer för­sik­ti­ga och tak­tis­ka när vi re­dan har en var­ning och så får vi för­sö­ka sli­pa bort onö­di­ga var­ning­ar för snack och ges­ter. Kan de ha att gö­ra med att ni in­te hun­nit an­pas­sa er till do­mar­ni­vån i superettan?

– Nej allt­så, vi har väl­digt många spe­la­re nya spe­la­re i år som in­te kom­mer från all­svensk ni­vå. Sna­ra­re skul­le det kun­na va­ra så att do­mar­na i Superettan så gär­na vill upp­åt i kar­riä­ren att de ska vi­sa sig på sty­va li­nan och där­för vill ef­ter­lik­na reg­ler­na på ett över­dri­vet sätt.

När lag­kap­te­nen Da­vid Svens­son fick se rött var han den fem­te Ff-spe­la­re att bli ut­vi­sad i år.

Även han är be­svi­ken på do­mar­ni­vån i årets su­pe­ret­ta.

– En del av kor­ten i år har va­rit kor­rek­ta men över­lag tyc­ker jag de är väl­digt snab­ba upp med kor­ten. Dess­utom är det svårt att få till en di­a­log med dem.

– Man mär­ker att det­ta är ett snäpp ner och man mär­ker skill­na­den mel­lan en ny och gam­mal do­ma­re, många oer­far­na do­ma­re skyd­dar sig med kor­tet, fort­sät­ter Da­vid Svens­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.