Svenskt tå­la­mod ska knäc­ka Fin­land

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS WAL­LIN TT

”Fin­land vill att mot­stån­dar­na ska tap­pa tå­la­mo­det”

ANTON STRÅLMAN

Tre Kro­nors Anton Strålman varnar för Fin­land. Och lyf­ter fram tre av­gö­ran­de de­tal­jer till Vm-se­mi­fi­na­len: nog­grann­het, tå­la­mod och pres­spel. – De kom­mer bli en svår nöt att knäc­ka, sä­ger han.

Tåg­bil­jet­ten till frans­ka hu­vud­sta­den Pa­ris blev till slut en tur och re­tur, och vid lunch­tid i går tog Tre Kro­nors Vm-trupp först bus­sen till Ga­re du Nord för att se­dan nju­ta av en först­klas­sig-färd till­ba­ka till Köln.

Re­dan på i dag, kloc­kan 19.15, är det dags för se­mi­fi­na­len mot grann­lan­det Fin­land.

– JA, DET ska bli jät­te­kul. Det var li­te halv­tyst där ute, tyc­ker jag. Det var svårt att få den här kvarts­fi­nal­s­käns­lan i ett VM, men jag tyc­ker att vi ska­pa­de bra ener­gi ge­nom vårt jobb och vår ag­gres­si­vi­tet, sä­ger Anton Strålman och re­fe­re­rar till mö­tet med Schweiz.

– Vi har gjort bra stun­der i al­la mat­cher men nu tyc­ker jag att vi över 60 mi­nu­ter job­ba­de ner dem. Det var oflyt vid de­ras mål där, se­dan kom ”Hen­ke” (Hen­rik Lun­dqvist) med någ­ra bra rädd­ning­ar. Över­lag tyc­ker jag vi ha­de gans­ka bra kon­troll på det.

STRÅLMAN KAL­LAR 3–1 mot Schweiz för en ”rik­tigt lagin­sats”. Han gil­la­de att bac­kar­nas av­stånd i mitt­zo­nen re­sul­te­ra­de i många spel­vänd­ning­ar, samt for­wards hem­jobb och pres­spel. Det är de­tal­jer som han även vill se i Tre Kro­nors spel mot Fin­land.

– De har ett bra lag. Jag tyc­ker in­te att man ska tit­ta på de tre förs­ta mat­cher­na som de spe­la­de, ut­an det hand­lar om vad de har gjort i slu­tet. De har spe­lat en väl­digt tajt hoc­key, bra de­fen­sivt. Pre­cis som när vi möt­te dem i Tjec­ki­en. Vi vet hur de spe­lar och kör de det pro­gram­met kom­mer det att bli en svår nöt att knäc­ka, sä­ger han.

– DET GÄL­LER att vi verk­li­gen är nog­gran­na i hur vi han­te­rar puc­kar­na och är nog­gran­na med lin­jer­na. Al­la de här mys­pass­ning­ar­na i mit­ten kanske in­te är så smar­ta mot det här la­get. Det gäl­ler att vi får ner puc­kar­na djupt och ska­par vå­ra lä­gen ge­nom vårt pres­spel.

Men främst av allt tror Anton Strålman att Tre Kro­nors se­mi­fi­nal kom­mer hand­la om tå­la­mod.

– Fin­land vill att mot­stån­dar­na ska tap­pa tå­la­mo­det och bli li­te uttrå­ka­de och gö­ra den där lil­la ex­tra pass­ning­en som är li­te på chans. Det är då det smäl­ler. Det är då de är bra. De vill att man ska gö­ra det, så det gäl­ler att vi har tå­la­mod och läg­ger puc­kar­na djupt och li­tar på vårt pres­spel, som är väl­digt bra, sä­ger han.

Bild: JO­EL MARKLUND

BLIC­KAR FRAM­ÅT. Anton Strålman och John Kling­berg lad­dar när­mast för ett se­mi­fi­nal­mö­te med Fin­land i kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.