Om Tre Kro­nor gör job­bet får vi en spra­kan­de fi­nal

Hallands Nyheter - - Sporten -

Vad är väl en se­mi­fi­nal i hoc­key-vm? Den kan va­ra trist och trå­kig ... och all­de­les all­de­les un­der­bar. Om Tre Kro­nor bju­der till.

Det reg­nar ir­ri­te­ran­de i Tyskland. Om du in­te sett den sto­ra Köl­ner­do­men stic­ka upp i stads­bil­den med si­na två mäk­ti­ga torn skul­le det li­ka gär­na kun­na va­ra Gö­te­borg un­der en helt nor­mal höst­dag. Ni vet, en sån där grå­das­sig va­ri­ant när du in­te ser him­lens egent­li­ga färg, reg­net pis­kar föns­ter­blec­ket och du egent­li­gen ba­ra vill lig­ga kvar un­der täc­kets vär­me. Så trist är det. Fan­sen göm­mer sig in­ne på ho­tel­len, i vän­tan på det sto­ra sla­get, det som ska få him­len att spric­ka upp or­dent­ligt.

För visst kom­mer det att spra­ka i den läck­ra are­nan Lanx­ess Are­na?

När tys­ka li­ga­la­get Köl­ner Haie spe­lar här kom­mer det 18 650 per­so­ner och tit­tar på, åt­minsto­ne mot ri­va­len Düs­sel­dor­fer EG. Var­dags­in­tres­set för are­nans hem­ma­lag gör ha­jar­na till det näst mest publi­kloc­kan­de i he­la Eu­ro­pa.

Ba­ra Bern loc­kar fler åskå­da­re, med drygt 16 000 i snitt.

VID ISEN FÖR­SÖ­KER jour­na­lis­ter­na het­sa spe­lar­na till att sä­ga sa­ker som ska tris­sa upp stäm­ning­en – men när­ma­re än bac­ken John Kling­bergs ut­ta­lan­de sträc­ker sig in­te svens­kar­na.

”Fin­land är lil­le­bror. Jag tror de kom­mer att spe­la li­te som Schweiz

gjor­de, tajt de­fen­sivt och att de för­sö­ker kont­ra när de får lä­gen. De kom­mer att för­sö­ka spe­la så trå­kigt som möj­ligt mot oss ...” Det är lik­som Fin­lands idé. Att spe­la strikt, vän­ta på mot­stån­da­rens mis­sar.

Men det har Tre Kro­nor scou­tat – och Anton Strålman vet ex­akt hur fi­nal­plat­sen ska ord­nas.

”Det gäl­ler att vi verk­li­gen är nog­gran­na i hur vi han­te­rar puc­kar­na och är nog­gran­na med lin­jer­na. Al­la de här mys­pass­ning­ar­na i mit­ten kanske in­te är så smar­ta mot det här la­get. Det gäl­ler att vi får ner puc­kar­na djupt och ska­par vå­ra

ana­ly­se­rar bac­ken. Sa­m­ar­be­tet. Wil­li­am Ny­lan­der Nick­las Bäck­ström lan­dat i mäs­ter­ska­pet. Det är skön ... t att se, tyc­ker jag. Po­wer­play. Sve­ri­ge är in­för se­min det näst säms­ta la­get i VM på att ska­pa po­wer­play. Kanske tur det, när det ba­ra har bli­vit tre mål på 21 för­sök?

FÖRRESTEN: KUNGÄLVS BI­DRAG till Vm-hoc­keyn – do­ma­ren Mar­cus Lin­de – är på väg hem till Sve­ri­ge. Sju mat­cher blev det för Shl-do­ma­ren.

”Det har gått rik­tigt bra för mig, även om det in­te blir fler mat­cher. Jag är nöjd med min in­sats”, sä­ger Lin­de.

Det är för­stås en bra känsla att ta med sig in i näs­ta sä­song.

BA­RA EN REFLEKTION: Det är fint att se Jo­el och Hen­rik Lun­dqvist i sam­ma lag igen.

TILL SIST: FÖRBUNDSKAPTEN Ri­kard Grön­borg vill se ox­fi­lé (!) på isen i se­min. Ox­fi­lé? Ja, mål som Wil­li­am Ny­lan­ders so­lo­raid i kvar­ten mot Schweiz, vill sä­ga. Det lå­ter väl som en bra grill­kväll? Och häl­ler vi Kos­ken­kor­van i slas­ken kom­mer Sve­ri­ge att spe­la fi­nal i mor­gon.

Mot Ryss­land, tip­par jag. Det är min guldfa­vo­rit – ef­ter 54 pro­cent i po­wer­play ...

har lyft när

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.