Weng­er-epo­ken när­mar sig slu­tet

Hallands Nyheter - - Sporten - JIMMY EWERTSSON sport@gp.se

”I 20 år har jag sva­rat på sam­ma frågor, om det verk­li­gen är så vik­tigt att slu­ta bland de fy­ra främs­ta.”

ARSÈNE WENG­ER

En sen se­ger­svit har blåst liv i Ar­se­nals för­hopp­ning­ar om en Cham­pi­ons League-plats in­för den av­slu­tan­de li­ga­om­gång­en. Med Arsène Weng­ers fram­tid alltjämt höljd i dun­kel kan Ever­tons be­sök på Emi­ra­tes Sta­di­um bli frans­man­nens sista Premier League-match som Ar­se­nal-ma­na­ger. – Det skul­le in­te va­ra ett mi­ra­kel. Jag tyc­ker vi har en bra chans, sä­ger Weng­er om topp fy­ra-möj­lig­he­ter­na.

20 år är en väl­digt lång tid, sär­skilt in­om den otå­li­ga, oför­lå­tan­de fot­bolls­värl­den. Det har gått snart 22 år se­dan Arsène Weng­er an­slöt till Ar­se­nal från ja­pans­ka Na­goya Gram­pus Eight. Ef­ter drygt två de­cen­ni­er med Weng­er kan vi nu va­ra fram­me vid slu­tet. I mor­gon tar Ar­se­nal emot Ever­ton i sä­song­ens sista li­ga­match, och kanske är det även Weng­ers all­ra sista Premier Le­a­gu­e­match som Ar­se­nal-ma­na­ger.

UN­DER SIN TID i Lon­don­klub­ben har Weng­er an­ta­git många skep­na­der. Och många på sam­ma gång. Alltid en­vis, men oänd­ligt lo­jal mot sitt Ar­se­nal och si­na fot­bolls­ro­man­tis­ka ide­al. Han bör­ja­de som re­vo­lu­tio­när men har på se­na­re år mer fått fin­na sig i en var­dag med kri­tik över Ar­se­nals oför­måga att ut­ma­na om de rik­tigt sto­ra tit­lar­na. När öv­ri­ga fot­bolls­värl­den spun­nit loss i en ga­len tränar­ka­ru­sell har Weng­er år ef­ter år sut­tit tryggt och gui­dat sitt Ar­se­nal mot en till­va­ro av sta­bi­li­tet. 20 ra­ka topp fy­ra-pla­ce­ring­ar, men inga li­ga­tit­lar se­dan 2004. Ing­et avan­ce­mang för­bi åt­ton­dels­fi­nal i Cham­pi­ons League se­dan 2010, men en ny are­na och en im­po­ne­ran­de häl­so­sam bank­bok. Arsène Weng­ers kon­trakt går ut i som­mar och än­nu har Ar­se­nal in­te of­fent­lig­gjort om frans­man­nen kom­mer va­ra kvar i klub­ben till näs­ta sä­song.

MISSNÖJET FRÅN VIS­SA Ar­se­nal-sup­port­rar har på­gått i flera år, men un­der årets sä­song har pro­tes­ter­na mot den 67-åri­ge frans­man­nen va­rit mer hög­ljud­da än ti­di­ga­re. Flyg­plan med di­ver­se oli­ka bud­skap har flu­git över are­nor och fan­sen har sam­lats un­der pa­rol­len ”Weng­er Out”. I veckans 2-0-se­ger mot Sun­der­land boj­kot­ta­de en stor por­tion av fan­sen mat­chen och trots att Ar­se­nal sålt slut på bil­jet­ter­na ga­pa­de många av sto­lar­na på Emi­ra­tes Sta­di­um tom­ma.

– Jag får be­talt för att gö­ra mitt jobb för en klubb jag äls­kar och jag kom­mer fort­sät­ta att gö­ra det med en­ga­ge­mang så länge jag är här. Jag på­ver­kas in­te av allt det där. Jag kan ba­ra gö­ra mitt bäs­ta för klub­ben. Jag vill fo­ku­se­ra på fot­bol­len. Jag syss­lar med sport, in­te politik, och jag äls­kar det. Jag le­ver för det här 24 tim­mar om dyg­net, sa Weng­er i ett pas­sio­ne­rat tal ef­ter 4-1-se­gern mot Sto­ke.

EF­TER NÄS­TAN 22 år vill vis­sa sup­port­rar se för­änd­ring, men att Weng­er ger sitt yt­ters­ta för Ar­se­nal rå­der det inga tvi­vel om. Och The Gun­ners har träf­fat for­men la­gom till slu­tet av sä­song­en och lyc­kats blå­sa liv i kam­pen om Cham­pi­ons League-plat­ser­na in­för mor­gon­da­gens av­slu­tan­de om­gång. Man­ches­ter Ci­ty och Li­ver­pool har fort­fa­ran­de allt i eg­na hän­der; Ar­se­nal kan ba­ra se till att be­seg­ra Ever­ton hem­ma på Emi­ra­tes Sta­di­um och hop­pas att kon­kur­ren­ter­na snubb­lar till på mål­lin­jen. Men Weng­er me­nar på att det in­te vo­re en ka­ta­strof att missa Cham­pi­ons League.

– I 20 år har jag sva­rat på sam­ma frågor, om det verk­li­gen är så vik­tigt att slu­ta bland de fy­ra främs­ta. Jag för­står in­te var­för det plöts­ligt skul­le va­ra ett så stort pro­blem att in­te gö­ra det. Jag är för­vå­nad, men jag vill ab­so­lut se till att vi lyc­kas, sä­ger han.

I MIT­TEN AV april från­gick Weng­er sin nor­ma­la fyr­backs­lin­je till för­mån för en 3-4-3-upp­ställ­ning och även om Ar­se­nal in­te alltid över­ty­gat så har den ny­kom­po­ne­ran­de for­ma­tio­nen med­fört en sti­gan­de form­kur­va. Ar­se­nal har nu vun­nit fy­ra ra­ka mat­cher i Premier League och ta­git sig till fi­nal i Fa-cu­pen, ef­ter att ha sla­git ut Man­ches­ter Ci­ty. Och trots det tuf­fa ut­gångs­lä­get in­för den av­slu­tan­de om­gång­en är Weng­er op­ti­mis­tisk till Ar­se­nals chan­ser.

– Det vo­re ing­et mi­ra­kel. Jag tän­ker ald­rig på de pro­cen­tu­el­la möj­lig­he­ter­na, jag tän­ker ba­ra på att be­seg­ra Ever­ton. Även om vi ba­ra har en pro­cents chans mås­te vi ge allt. Men jag tyc­ker vi har go­da möj­lig­he­ter. Om vi vin­ner vo­re det förs­ta gång­en ett lag ploc­kar 75 po­äng och än­då in­te slu­tar topp fy­ra, sä­ger Weng­er.

Kam­pen om Cham­pi­ons Le­a­gue­plat­ser­na le­ver in i det sista och Ar­se­nal kan ba­ra se till att be­seg­ra Ever­ton och hop­pas att Li­ver­pool el­ler Ci­ty tap­par po­äng. För förs­ta gång­en på 20 år ris­ke­rar Ar­se­nal att missa Cham­pi­ons League, men med Arsène Weng­ers fram­tid alltjämt osä­ker mås­te vi stäl­la oss frågan: Är det här sista gång­en Weng­er tar plats på Ar­se­nals trän­ar­bänk i Premier League?

Bild: CARL RECINE

UNIKT. Att en trä­na­re hål­ler sig fast vid rod­ret i en topp­klubb i 22 långa år är i sig en be­drift. Men nu vill många att Arsène Weng­er läm­nar Ar­se­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.